Wszystkie wpisy, których autorem jest Sylwia

Spotkanie w BWA.

18 listo­pa­da uczest­ni­czy­li­śmy (z gru­pą uczniów z pro­fi­lu “e‑sport z pro­jek­to­wa­niem i pro­gra­mo­wa­niem gier) w Gale­rii BWA w Jele­niej Górze na wykła­dzie “sztu­ka sztucz­nej inte­li­gen­cji”. Spo­tka­nie było bar­dzo pasjo­nu­ją­ce. Poru­sza­ło ono temat wpły­wu sztucz­nej inte­li­gen­cji na nasze przy­szłe życie. Roz­ma­wia­li­śmy o samo­cho­dach auto­no­micz­nych, o inte­li­gent­nych domach i wie­lu pro­ble­mach wywo­ła­nych przez sztucz­ną inte­li­gen­cję, któ­re ludz­kość będzie musia­ła roz­wią­zać w przy­szło­ści. Pro­wa­dzą­cy Pan Wie­sław Bart­kow­ski oka­zał się nie­zwy­kle cie­ka­wym czło­wie­kiem. Jego wykła­dy moż­na obej­rzeć na YouTu­be. War­to !! Po spo­tka­niu może­my stwier­dzić jed­no — było ono za krót­kie.

Zdję­cia ze spo­tka­nia moż­na obej­rzeć na stro­nie Gale­rii BWA oraz na blo­gu Gra w sztu­kę.

wyjazd Studyjny do wrocławia

W poło­wie listo­pa­da byli­śmy na wyciecz­ce we Wro­cła­wiu, gdzie odwie­dzi­li­śmy IBM. Wyjazd odbył się w ramach pro­jek­tu unij­ne­go “Wspar­cie na zawo­do­wym star­cie”.

Przy­je­cha­li­śmy tro­chę za szyb­ko, dla­te­go musie­li­śmy chwi­lę pocze­kać, by wpu­ści­li nas na teren IBM‑a. Na wej­ściu musie­li­śmy przejść reje­stra­cję. Każ­dy z nas musiał oka­zać doku­ment ze zdję­ciem, dowód lub legi­ty­ma­cję, a następ­nie dosta­li­śmy iden­ty­fi­ka­tor. Reje­stra­cja trwa­ła kil­ka­na­ście minut. Takie mają pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa.

Potem odby­ło się spo­tka­nie w cza­sie, któ­re­go pano­wie Rado­sław Burak, Sub­ject Mat­ter Expert, i pan Jaro­sław Jac­kow­ski, Exter­nal Rela­tions Leader, mie­li dla nas przy­go­to­wa­ną pre­zen­ta­cję na temat fir­my. Pano­wie opo­wie­dzie­li nam o histo­rii IBM‑a i jego obec­nej dzia­łal­no­ści, o tym jak się w fir­mie pra­cu­je, jakie są moż­li­wo­ści roz­wo­ju pra­cow­ni­ka. Następ­nie zosta­li­śmy opro­wa­dze­ni po biu­rach. Ponie­waż był pią­tek, wie­lu pra­cow­ni­ków pra­co­wa­ło zdal­nie z domu.

Pre­zen­ta­cja była cie­ka­wa i z IBM‑a wyszli­śmy zado­wo­le­ni.

Po spo­tka­niu uda­li­śmy się na obiad do restau­ra­cji “Set­ka”. Ponie­waż w IBM-ie nie moż­na było robić zdjęć, takie mają pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa, jedy­ne zdję­cie jakie mamy z wyjaz­du, to zdję­cie z restau­ra­cji.

IMG_20191115_121051917

Zdję­cie 1 z 1

Dziennik Elektroniczny

Rodzi­ce, Ucznio­wie !!

Jeśli chce­cie zało­żyć kon­to w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym prze­każ­cie pro­szę swo­je  adre­sy e‑mail do wycho­waw­cy kla­sy.

Następ­nie (po dopi­sa­niu do sys­te­mu adre­su e‑mail przez wycho­waw­cę) pro­szę sko­rzy­stać z instruk­cji zało­że­nia kon­ta.

Dodat­ko­wo udo­stęp­nia­my instruk­cje obsłu­gi dzien­ni­ka: