Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Wycieczka do KMP w Jeleniej Górze

W śro­dę, 15.01.2020r ucznio­wie kla­sy poli­cyj­nej naszej szko­ły byli na wyciecz­ce w Komen­dzie Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Mie­li oka­zję zoba­czyć z bli­ska jak wyglą­da pra­ca poli­cjan­tów. Mło­dzi ludzie obej­rze­li pomiesz­cze­nia gdzie pra­cu­ją mun­du­ro­wi, w tym sta­no­wi­sko kie­ro­wa­nia oraz sprzęt wyko­rzy­sty­wa­ny w codzien­nej służ­bie. Zapo­zna­li się tak­że z rodza­ja­mi środ­ków przy­mu­su bez­po­śred­nie­go, bro­ni będą­cej na wypo­sa­że­niu indy­wi­du­al­nym poli­cjan­tów i na sta­nie jed­nost­ki. Każ­dy mógł przy­mie­rzyć kami­zel­kę, ochra­nia­cze i hełm kulo­od­por­ny. Dodat­ko­wą atrak­cją było spo­tka­nie z asp. Andrzej Moraw­skim i jego psem służ­bo­wym — Cairo. Słu­cha­cze zosta­li rów­nież poin­for­mo­wa­ni o warun­kach rekru­ta­cji do poli­cji.

Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta

W okre­sie świą­tecz­nym doko­nu­je­my wie­lu zaku­pów, czę­sto w pośpie­chu  i  nie do koń­ca prze­my­śla­nych. Cóż więc począć z nie­uda­nym zaku­pem. W dniach 16 i 17 grud­nia wszy­scy ucznio­wie mie­li moż­li­wość udzia­łu w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez Rzecz­ni­ka Praw Kon­su­men­ta – pana Micha­ła Słom­skie­go. Warsz­ta­ty mia­ły na celu zapo­zna­nie z pra­wa­mi przy­słu­gu­ją­cy­mi nam, klien­tom, któ­rzy zna­leź­li się w trud­nej „zaku­po­wej” sytu­acji . Pan Michał w przy­stęp­ny spo­sób zapo­znał uczniów z przy­słu­gu­ją­cy­mi im w takiej sytu­acji pra­wa­mi.  Rzecz­nik dzia­ła bowiem wyłącz­nie w spra­wach kon­su­menc­kich, a więc w spra­wach doty­czą­cych zawie­ra­nia i wyko­ny­wa­nia umów cywil­no­praw­nych pomię­dzy kon­su­men­tem, a przed­się­bior­cą.  Dzię­ki temu spo­tka­niu mie­li­śmy moż­li­wość posze­rze­nia swo­jej wie­dzy, któ­ra przy­da nam się w codzien­nym życiu.

Dary powędrowały do potrzebujących braci mniejszych

06 grud­nia 2019r. zakoń­czy­li­śmy akcję zbiór­ki darów na rzecz Jele­nio­gór­skie­go  Wolon­ta­ria­tu dla Zwie­rząt Mon­do Cane. Fun­da­cja ta zaj­mu­je się poszu­ki­wa­niem domów sta­łych i tym­cza­so­wych dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych zwie­rząt, któ­re zanim się zna­la­zły pod jej opie­ką wie­le wycier­pia­ło.

Akcja pro­wa­dzo­na jest w naszej szko­le od kil­ku lat i nie pozo­sta­je bez echa.

Dzię­ki hoj­no­ści uczniów, rodzi­ców, nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków szko­ły uda­ło się zebrać kar­mę, koł­dry, koce, ręcz­ni­ki, smy­cze, ple­dy, itp.

Po odbiór darów wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi przy­je­chał Basti – mło­dy pies, któ­re­go już nie było­by z nami, gdy­by nie ludzie wiel­kie­go ser­ca.

Pamię­taj­my, że my – ludzie jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za to, co oswo­ili­śmy. (A.Saint-Exupery)

Wycieczka do Drezna

Dnia 4 grud­nia br. 45 uczniów naszej szko­ły wyje­cha­ło na wyciecz­kę szkol­ną do Dre­zna.

W cza­sie cało­dzien­ne­go zwie­dza­nia Sta­re­go Mia­sta mie­li­śmy oka­zję poznać Zwin­ger – zespół pała­co­wy, wznie­sio­ny na pole­ce­nie saskie­go księ­cia i jed­no­cze­śnie kró­la Pol­ski — Augu­sta II Moc­ne­go. Tu znaj­du­je się Gale­ria Malar­ska Daw­nych Mistrzów z dzie­ła­mi m. in. Tycja­na, Ruben­sa, Cana­let­to i Rafa­ela San­ti. Widzie­li­śmy Ope­rę Sem­pe­ra, Zamek – daw­ną sie­dzi­bę Wet­ti­nów, Kate­drę Hof­kir­che – naj­więk­szy sak­soń­ski kościół kato­lic­ki oraz znaj­du­ją­cy się nie­opo­dal Orszak Ksią­żę­cy — arcy­dzie­ło malar­stwa ścien­ne­go, prze­nie­sio­ne­go na 25000 pły­tek z por­ce­la­ny miśnień­skiej, przed­sta­wia­ją­ce kolej­nych wład­ców Sak­so­nii z dyna­stii Wet­ty­nów. Dotar­li­śmy na Neu­markt, gdzie wzno­si się monu­men­tal­ny Kościół Marii Pan­ny Frau­en­kir­che, pomnik Mar­ci­na Lutra, Muzeum Komu­ni­ka­cji, a tak­że dzie­siąt­ki kamie­nic o zdob­nych fasa­dach. Odwie­dzi­li­śmy tak­że Muzeum Higie­ny.
Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem naszej wyciecz­ki była wizy­ta na naj­star­szym w Niem­czech jar­mar­ku bożo­na­ro­dze­nio­wym Weih­nacht­smarkt. Drez­deń­ski jar­mark jest tu nazy­wa­ny Strie­zel­markt (Strie­zel, czy­li struc­la z baka­lia­mi, to tra­dy­cyj­ny sak­soń­ski wypiek świą­tecz­ny — tzw. Dresd­ner Chri­st­stol­len). Strie­zel­markt to wizy­tów­ka Dre­zna. Nie zabra­kło na nim stra­ga­nów ofe­ru­ją­cych ozdo­by świą­tecz­ne, lokal­nych spe­cja­łów kuli­nar­nych i ręko­dzie­ła. Jar­mar­ko­wi towa­rzy­szy­ły róż­ne­go rodza­ju wystę­py arty­stycz­ne połą­czo­ne z śpie­wem kolęd oraz pre­zen­ta­cją szo­pek bożo­na­ro­dze­nio­wych.

Świą­tecz­na atmos­fe­ra wszyst­kim się udzie­li­ła i po zaku­pie­niu drob­nych pamią­tek trud­no było wra­cać do domu, tym bar­dziej, że zarów­no humo­ry jak i aura bar­dzo nam dopi­sa­ły.