Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Sukces uczennicy kl. IV T

Miło mi poin­for­mo­wać, że dnia 13 lute­go 2020 roku o godzi­nie 17.00 odby­ła się uro­czy­sta gala V edy­cji Kon­kur­su Jed­ne­go Wier­sza „Zako­chaj się w…”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Książ­ni­cę Kar­ko­no­ską. Nagro­dy, któ­ry­mi były zapro­sze­nia na uro­czy­stą kola­cję lub słod­ki poczę­stu­nek dla 2 osób, zosta­ły ufun­do­wa­ne przez jele­nio­gór­skich restau­ra­to­rów i hote­la­rzy. Dodat­ko­wo lau­re­aci otrzy­ma­li książ­ki oraz moż­li­wość publi­ka­cji swo­ich utwo­rów w Jele­nio­gór­skiej Biblio­te­ce Cyfro­wej. Nasza uczen­ni­ca Maja Lisic­ka otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie.
Oto wiersz lau­re­at­ki:

„Algo­rytm”

Nikt nie nauczył nas kochać
Nikt nie dał nam instruk­cji
Nikt nie powie­dział ile trwa ide­al­ny uścisk
Sami wyli­cza­my odpo­wied­ni algo­rytm
Nikt nam nie uświa­do­mił czy ide­al­ny poca­łu­nek to ten jeden, a dłu­gi?
Czy może pięć małych, deli­kat­nych cału­sów?
Nikt nie poka­zał nam jak napraw­dę bole­sna jest miłość
I jak nie­bez­piecz­nie jest kochać…

Wycieczka do KMP w Jeleniej Górze

W śro­dę, 15.01.2020r ucznio­wie kla­sy poli­cyj­nej naszej szko­ły byli na wyciecz­ce w Komen­dzie Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Mie­li oka­zję zoba­czyć z bli­ska jak wyglą­da pra­ca poli­cjan­tów. Mło­dzi ludzie obej­rze­li pomiesz­cze­nia gdzie pra­cu­ją mun­du­ro­wi, w tym sta­no­wi­sko kie­ro­wa­nia oraz sprzęt wyko­rzy­sty­wa­ny w codzien­nej służ­bie. Zapo­zna­li się tak­że z rodza­ja­mi środ­ków przy­mu­su bez­po­śred­nie­go, bro­ni będą­cej na wypo­sa­że­niu indy­wi­du­al­nym poli­cjan­tów i na sta­nie jed­nost­ki. Każ­dy mógł przy­mie­rzyć kami­zel­kę, ochra­nia­cze i hełm kulo­od­por­ny. Dodat­ko­wą atrak­cją było spo­tka­nie z asp. Andrzej Moraw­skim i jego psem służ­bo­wym — Cairo. Słu­cha­cze zosta­li rów­nież poin­for­mo­wa­ni o warun­kach rekru­ta­cji do poli­cji.

Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta

W okre­sie świą­tecz­nym doko­nu­je­my wie­lu zaku­pów, czę­sto w pośpie­chu  i  nie do koń­ca prze­my­śla­nych. Cóż więc począć z nie­uda­nym zaku­pem. W dniach 16 i 17 grud­nia wszy­scy ucznio­wie mie­li moż­li­wość udzia­łu w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez Rzecz­ni­ka Praw Kon­su­men­ta – pana Micha­ła Słom­skie­go. Warsz­ta­ty mia­ły na celu zapo­zna­nie z pra­wa­mi przy­słu­gu­ją­cy­mi nam, klien­tom, któ­rzy zna­leź­li się w trud­nej „zaku­po­wej” sytu­acji . Pan Michał w przy­stęp­ny spo­sób zapo­znał uczniów z przy­słu­gu­ją­cy­mi im w takiej sytu­acji pra­wa­mi.  Rzecz­nik dzia­ła bowiem wyłącz­nie w spra­wach kon­su­menc­kich, a więc w spra­wach doty­czą­cych zawie­ra­nia i wyko­ny­wa­nia umów cywil­no­praw­nych pomię­dzy kon­su­men­tem, a przed­się­bior­cą.  Dzię­ki temu spo­tka­niu mie­li­śmy moż­li­wość posze­rze­nia swo­jej wie­dzy, któ­ra przy­da nam się w codzien­nym życiu.