Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Mikos

Wycieczka do sądu i muzeum

Wyciecz­ka do sądu i muzeum, w któ­rej uczest­ni­czy­ła pierw­sza i dru­ga kla­sa tech­ni­kum była świet­ną oka­zją do pozna­nia histo­rii oraz orga­ni­za­cji szkół pod­ofi­cer­skich i ofi­cer­skich z okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go, jak rów­nież prze­bie­gu roz­pra­wy sądo­wej. W sali roz­praw ucznio­wie mię­li oka­zję poroz­ma­wiać z sędzią i uczest­ni­czyć w nie­co­dzien­nej roz­pra­wie. W koń­cu nie co dzień się zda­rza, żeby dwie stro­ny kon­flik­tu wnio­sły oskar­że­nia prze­ciw sobie. Nie­ste­ty, ucznio­wie nie dotrwa­li do wyro­ku, bo czas ich gonił. Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki była wizy­ta w Muzeum Kar­ko­no­skim, gdzie odby­ły się wykła­dy na temat misji pol­skich wojsk na Bli­skim Wscho­dzie. Następ­nie ucznio­wie prze­szli do Skan­se­nu Uzbro­je­nia Woj­ska Pol­skie­go, gdzie odby­ły się wykła­dy na temat dzia­łal­no­ści szkół i klas woj­sko­wych w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym, a na koniec chęt­ni mogli obej­rzeć wysta­wę ple­ne­ro­wą sprzę­tu pozo­sta­łe­go po sta­rej jed­no­st­ce łącz­no­ści w Jele­niej Górze.

13162106_919294814834797_383283749_n 13228143_919295024834776_300855004_n 13233332_919297471501198_636320725_n

Drzwi Otwarte w ZSTiL

Zdjęcie0247Dnia 18 maja 2016 roku odby­ły się w naszej szko­le DRZWI OTWAR­TE. Odwie­dzi­ło nas spo­ro klas gim­na­zjal­nych, impre­za cie­szy­ła się w tym roku spo­rym zain­te­re­so­wa­niem. Ucznio­wie mogli uczest­ni­czyć w poka­zach ratow­nic­twa medycz­ne­go przy­go­to­wa­nych przez naszych uczniów, poka­zach samo­obro­ny i tech­nik inter­wen­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez poli­cjan­ta i naszą mło­dzież lice­al­ną oraz poznać kie­run­ki kształ­ce­nia ofe­ro­wa­ne przez szko­łę pod­czas pre­zen­ta­cji w biblio­te­ce. Tutaj dużo mówi­ło się o nowej pro­po­zy­cji edu­ka­cyj­nej czy­li o e‑sporcie – o zało­że­niach tego pro­fi­lu i korzy­ściach jakie mogą wyni­kać z pod­ję­cia nauki w kla­sie e‑sportowej. Cie­ka­wie wybrzmia­ła infor­ma­cja o eli­tar­no­ści takiej kla­sy i wyma­ga­niach jakie trze­ba będzie speł­nić aby móc tre­no­wać swo­je umie­jęt­no­ści w grach kom­pu­te­ro­wych pod kie­run­kiem pro­fe­sjo­na­li­stów. Po połu­dniu odby­ło się tak­że spo­tka­nie z rodzi­ca­mi gim­na­zja­li­stów na ten temat. Ucznio­wie dowie­dzie­li się też o jesz­cze jed­nym nowym pro­fi­lu – kla­sie dzien­ni­kar­stwa muzycz­ne­go, któ­ra będzie otwie­ra­na od nowe­go roku szkol­ne­go.

Mło­dzież odwie­dza­ją­ca naszą szko­łę mia­ła oka­zję zoba­czyć rów­nież bazę warsz­ta­to­wą – odwie­dzić pra­cow­nie infor­ma­tycz­ne oraz pra­cow­nie urzą­dzeń elek­trycz­nych, uczest­ni­czyć w zaję­ciach prak­tycz­nych pre­zen­tu­ją­cych ukła­dy elek­trycz­ne i mecha­tro­nicz­ne, zada­wać pyta­nia, roz­ma­wiać z nauczy­cie­la­mi kie­run­ków tech­nicz­nych. Ucznio­wie klas woj­sko­wych opro­wa­dza­li swo­ich młod­szych kole­gów po całej szko­le, pre­zen­to­wa­li rów­nież strzel­ni­cę i siłow­nię.

Ofer­ta edu­ka­cyj­na naszej szko­ły jest boga­ta, kie­run­ki róż­no­rod­ne i przy­szło­ścio­we, zapew­ne dla­te­go tak bar­dzo uda­ne były tego­rocz­ne Drzwi Otwar­te. Zarów­no huma­ni­ści jak i oso­by inte­re­su­ją­ce się przed­mio­ta­mi ści­sły­mi mogą zna­leźć u nas coś cie­ka­we­go i roz­wi­ja­ją­ce­go dla sie­bie.

konkurs

Redak­cja Piech­Ti­me zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie “Stwórz­my razem opo­wieść o naszej szko­le”. Kon­kurs toczy się na FB biblio­te­ki. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa i doło­że­nia kawał­ka histo­rii od sie­bie!

Konkurs_opowieść o naszej szkole