Wszystkie wpisy, których autorem jest Zbigniew Klimek

Policyjny psycholog na lekcji BPEO w klasie III LO

W dniu 29 mar­ca 2017r. w lek­cji Bez­pie­czeń­stwa Publicz­ne­go Edu­ka­cji Ogól­no­po­li­cyj­nej (kla­sa III LO o pro­fi­lu poli­cyj­nym) uczest­ni­czy­li zapro­sze­ni goście – Pani pod­insp. Mał­go­rza­ta Gorze­lak, poli­cyj­ny psy­cho­log oraz Pani sierż. Beata Sosul­ska-Baran, spe­cja­li­sta ds. pre­wen­cji kry­mi­nal­nej. Panie poli­cjant­ki omó­wi­ły z ucznia­mi temat doty­czą­cy auto­pre­zen­ta­cji oraz komu­ni­ka­cji wer­bal­nej i nie­wer­bal­nej, co mia­ło na celu przy­go­to­wa­nie uczniów do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej do służ­by w Poli­cji.

Dla uczniów, któ­rzy nie są pew­ni czy będą po ukoń­cze­niu szko­ły kan­dy­do­wać do służ­by w Poli­cji była to lek­cja przy­go­to­wu­ją­ca do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej u pra­co­daw­cy jakie­go sobie sami wybio­rą. Była to dla wszyst­kich lek­cja sta­no­wią­ca tre­ning ogól­no­ro­zwo­jo­wy i ćwi­cze­nie z zakre­su auto­pre­zen­ta­cji.

Na zakoń­cze­nie lek­cji ucznio­wie dopy­ty­wa­li się o naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia pod­czas tego eta­pu rekru­ta­cji i otrzy­ma­li wyczer­pu­ją­ce odpo­wie­dzi.

Następ­nym eta­pem tego tema­tu będzie spraw­dzian prze­pro­wa­dzo­ny w for­mie roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej pod­su­mo­wu­ją­cy cały, trzy­let­ni okres kształ­ce­nia w kla­sie mun­du­ro­wej o pro­fi­lu poli­cyj­nym.

FINAŁ VIII Turnieju Klas Policyjnych

W dniach 2324 maja 2016 r. w Szko­le Poli­cji w Pile, pod patro­na­tem Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji, odbył się Finał VIII Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych „Kla­sa Poli­cyj­na Roku 2016”. Podob­nie jak w roku ubie­głym, jego orga­ni­za­to­ra­mi byli Szko­ła Poli­cji w Pile i Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Pile.

W tego­rocz­nej edy­cji Tur­nie­ju wzię­ło udział 25 dru­żyn skła­da­ją­cych się z czte­rech zawod­ni­ków i kie­row­ni­ka, repre­zen­tu­ją­cych szko­ły z róż­nych woje­wództw, w któ­rych utwo­rzo­no kla­sy o pro­fi­lu poli­cyj­nym, wyło­nio­ne z całej Pol­ski w wyni­ku eli­mi­na­cji. Z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ły się tyl­ko trzy szko­ły – z Oła­wy, Lubo­mie­rza i Pie­cho­wic (już po raz dru­gi). Naszą Szko­łę repre­zen­to­wa­li: Doro­ta Budziń­ska, Daria Kucha­rek, Domi­ni­ka Roeder i Tomasz Fikier.

Roze­gra­no czte­ry kon­ku­ren­cje: test umie­jęt­no­ści strze­lec­kich, test umie­jęt­no­ści w zakre­sie udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, test spraw­no­ści fizycz­nej oraz spraw­dzian obej­mu­ją­cy ogól­ną wie­dzę o Poli­cji.

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych wszy­scy uczest­ni­cy mogli korzy­stać z pięk­nych obiek­tów spor­to­wych szko­ły.

Test sprawności fizycznej

W dniu 17 grud­nia na sali gim­na­stycz­nej naszej Szko­ły został prze­pro­wa­dzo­ny test spraw­no­ści fizycz­nej dla klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym. Taki sam test jest prze­pro­wa­dza­ny w trak­cie rekru­ta­cji do Poli­cji. W orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­niu testu uczest­ni­czy­li funk­cjo­na­riu­sze Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze.

Wszy­scy wyka­za­li się dużym zaan­ga­żo­wa­niem, gdyż wyni­ki testu będą sta­no­wi­ły pod­sta­wę do wyty­po­wa­nia dru­ży­ny uczniów do corocz­ne­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych orga­ni­zo­wa­ne­go w Szko­le Poli­cji w Pile.

Naj­le­piej i naj­szyb­ciej tor spraw­no­ści poko­nał Kamil Kacz­mar­ski — uczeń kla­sy IIIa osią­ga­jąc wynik 1,18. Gra­tu­lu­je­my!

Z wizytą w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

17 listo­pa­da 2015r. w ramach naucza­nia przed­mio­tu pro­fi­lo­we­go bez­pie­czeń­stwo publicz­ne — edu­ka­cja ogól­no­po­li­cyj­na ucznio­wie klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym odwie­dzi­li Areszt Śled­czy w Jele­niej Górze.

Ucznio­wie zwie­dza­jąc jed­nost­kę zapo­zna­li się ze spe­cy­fi­ką pra­cy funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Wię­zien­nej. Przed roz­po­czę­ciem zwie­dza­nia jed­nost­ki mia­ło miej­sce krót­kie spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi dzia­łu peni­ten­cjar­ne­go oraz ochro­ny. Ucznio­wie obej­rze­li pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną jed­nost­ki m.in. doty­czą­cą pro­wa­dzo­nych pro­gra­mów readap­ta­cji spo­łecz­nej ska­za­nych oraz innych oddzia­ły­wań peni­ten­cjar­nych. Funk­cjo­na­riu­sze przed­sta­wi­li nam zasa­dy codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia jed­nost­ki.

Pod­czas wizy­ty moż­na było zoba­czyć cele miesz­kal­ne ska­za­nych oraz inne pomiesz­cze­nia w oddzia­łach miesz­kal­nych. Ucznio­wie odwie­dzi­li biblio­te­kę, miej­sca pro­wa­dze­nia pro­gra­mów readap­ta­cyj­nych oraz zajęć kul­tu­ral­no-oświa­to­wych i spor­to­wych. Już na począt­ku wizy­ty moż­na było wyczuć żywe zain­te­re­so­wa­nie codzien­ną pra­cą w Aresz­cie, co zna­la­zło swój wyraz w licz­nych, docie­kli­wych pyta­niach.

Spo­tka­nie mia­ło tak­że na celu uka­za­nie aspek­tów prze­by­wa­nia w warun­kach izo­la­cji wię­zien­nej oraz pro­fi­lak­ty­kę i zapo­bie­ga­nie destruk­cyj­nym zacho­wa­niom doro­słych i mło­dzie­ży.

Wizyta funkcjonariuszy Straży Granicznej

W dniu 29 wrze­śnia 2015r. w naszej Szko­le gości­li funk­cjo­na­riu­sze z Pla­ców­ki Stra­ży Gra­nicz­nej w Jele­niej Górze. Opo­wie­dzie­li oni o spe­cy­fi­ce swo­jej codzien­nej służ­by, a war­to zazna­czyć, że jed­nost­ka ta zasię­giem swo­je­go dzia­ła­nia obej­mu­je powia­ty: jele­nio­gór­ski, kamien­no­gór­ski, wał­brzy­ski, jawor­ski, świd­nic­ki, zło­to­ryj­ski, oraz mia­sto Jele­nia Góra.

Straż Gra­nicz­na jest jed­no­li­tą, umun­du­ro­wa­ną i uzbro­jo­ną for­ma­cją prze­zna­czo­ną do ochro­ny gra­ni­cy pań­stwo­wej, kon­tro­li ruchu gra­nicz­ne­go oraz zapo­bie­ga­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia nie­le­gal­nej migra­cji i mimo że znaj­du­je­my się z dala od zewnętrz­nych gra­nic Unii Euro­pej­skiej to na naszym tere­nie rów­nież funk­cjo­na­riu­sze ci mają wie­le pra­cy.

Pod­czas spo­tka­nia pogra­nicz­ni­cy omó­wi­li tak­że zasa­dy rekru­ta­cji do służ­by w Stra­ży Gra­nicz­nej oraz pro­ce­du­rę przyj­mo­wa­nia kan­dy­da­tów. War­to znać te zasa­dy gdyż nasza szko­ła przy­go­to­wu­je mło­dzież nie tyl­ko do służ­by w Poli­cji (kla­sy o pro­fi­lu poli­cyj­nym) czy woj­sku (kla­sy o pro­fi­lu woj­sko­wym), ale prze­ka­za­na wie­dza i zdo­by­te umie­jęt­no­ści mogą się przy­dać rów­nież w służ­bie w innych for­ma­cjach mun­du­ro­wych, takich wła­śnie jak Straż Gra­nicz­na.

Na zakoń­cze­nie goście odpo­wia­da­li na licz­ne pyta­nia uczest­ni­ków spo­tka­nia.