Wszystkie wpisy, których autorem jest Leszek Kaniecki

Nauczyciel Na medal 2018

W tego­rocz­nym ple­bi­scy­cie Gaze­ty Wybor­czej w kate­go­rii “Nauczy­ciel na Medal Szko­ły Ponad­pod­sta­wo­wej” lau­re­at­ką I miej­sca w powie­cie jele­nio­gór­skim zosta­ła nauczy­ciel­ka naszej szko­ły Pani Ali­cja Kaniec­ka

dav

Podzię­ko­wa­nia za odda­ne gło­sy

Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim za doce­nie­nie mojej pra­cy poprzez zgło­sze­nie mnie do ple­bi­scy­tu i odda­nie zwy­cię­skich gło­sów. Jest to dla mnie ogrom­ny bodziec do jesz­cze więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia w pra­cę z Wami.

Dla nauczy­cie­la takie wyróż­nie­nie to ogrom­na satys­fak­cja za wło­żo­ny trud i ser­ce w Wasze przy­go­to­wa­nie do życia i zawo­du.

Ali­cja Kaniec­ka