Wszystkie wpisy, których autorem jest Zbigniew Kuśmierek

ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH

Według cere­mo­nia­łu woj­sko­­wo-poli­­cy­j­ne­­go odby­ła się 5 lute­go br. nie­co­dzien­na uro­czy­stość w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych. 29 uczen­nic i uczniów w gra­na­to­wych i zie­lo­nych mun­du­rach skła­da­ło ślu­bo­wa­nie w asy­ście pocz­tu sztan­da­ro­we­go Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Po kil­ku­let­niej prze­rwie w tej pod­nio­słej uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­ły lice­alist­ki — uczen­ni­ce kla­sy o pro­fi­lu poli­cyj­nym. Ślu­bo­wa­nie roz­po­czę­ło się od mel­dun­ku komen­dan­to­wi woje­wódz­kie­mu Poli­cji we Wro­cła­wiu — Panu nad­in­spek­to­ro­wi Toma­szo­wi Tra­wiń­skie­mu i Pani dyrek­tor ZSTiL — Doro­cie Sob­czyń­skiej. Na uro­czy­stość przy­by­li: komen­dant Poli­cji w Jele­niej Górze — Pan mł. inspek­tor Bogu­mił Kotow­ski, sta­ro­sta powia­to­wy — Pan Krzysz­tof Wiśniew­ski, dyrek­tor Wydzia­łu Oświa­ty Sta­ro­stwa — Pan Syl­we­ster Urbań­ski, przed­sta­wi­cie­le Związ­ku Żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go: Pan płk w st. spocz. Edward Basa­ły­go, Pan mjr w st. spocz. Kazi­mierz Kopa­niarz, Związ­ku Kom­ba­tan­tów — uczest­nik walk z nie­miec­kim oku­pan­tem — Pan por. w st. spocz. Wacław Bajer. Licz­nie sta­wi­li się rów­nież rodzi­ce uczniów skła­da­ją­cych ślu­bo­wa­nie. Goście zło­ży­li uczniom gra­tu­la­cje i życze­nia suk­ce­sów w nauce. Dyrek­tor ZSTiL przed­sta­wi­ła dotych­cza­so­wy doro­bek klas mun­du­ro­wych. Lice­ali­ści z kla­sy o pro­fi­lu ratow­nic­twa medycz­ne­go poka­za­li umie­jęt­no­ści naby­te pod­czas zajęć z języ­ka migo­we­go. Na zakoń­cze­nie, mun­du­ro­wi ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li swo­je wyszko­le­nie z musz­try i w trzech kolum­nach, przy dźwię­kach “War­sza­wian­ki” prze­ma­sze­ro­wa­li kro­kiem defi­la­do­wym.

Mate­riał wideo z TV DAMI.

Podsumowanie zawodów LOK

20 grud­nia 2019 r. w sie­dzi­bie Zarzą­du Ligi Obro­ny Kra­ju w Jele­niej Górze odby­ło się wrę­cze­nie dyplo­mów i meda­li za udział w tur­niej strze­lec­kim “O Puchar Komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze”. Zawo­dy odby­ły się 28 listo­pa­da, naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Mario­la Salak, Ali­cja Szwin­ta, Wero­ni­ka Gaw­dzis, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej i Krzysz­tof Waw­rzy­niak. Dru­ży­na Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych zaję­ła trze­cie miej­sce. Zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został uczeń naszej szko­ły — Nor­bert Kowa­lik.

Pod­czas cere­mo­nii wrę­cza­nia meda­li i dyplo­mów, naszą dru­ży­nę repre­zen­to­wa­ła Ali­cja Szwin­ta i Nor­bert Kowa­lik.

Nasi uczniowie w Kłodzku

Czte­ro­oso­bo­wa dru­ży­na uczniów naszej szko­ły z II i III kla­sy woj­sko­wej w dniach 1011 paź­dzier­ni­ka 2019 r. uczest­ni­czy­ła w III Zawo­dach Uży­tecz­no-Bojo­wych Klas Mun­du­ro­wych Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w Kłodz­ku. W skład dru­ży­ny wcho­dzi­li: Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Maciej Jabłoń­ski, Bar­tosz Bere­siń­ski i Michał Skow­roń­ski. Nasi ucznio­wie wśród dzie­się­ciu dru­żyn, wywal­czy­li pią­te miej­sce. W pierw­szym dniu zawo­dów na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju w Pola­ni­cy odby­ły się kon­ku­ren­cje: strze­lec­two, tere­no­znaw­stwo (poszu­ki­wa­nie skocz­ka spa­do­chro­no­we­go wg siat­ki UTM) i samo­obro­na. W dru­gim dniu, na tere­nie 22. Kar­pac­kie­go Bata­lio­nu Pie­cho­ty Gór­skiej w Kłodz­ku dru­ży­ny rywa­li­zo­wa­ły m. in. na woj­sko­wym torze prze­szkód, strzel­ni­cy gar­ni­zo­no­wej, w udzie­la­niu pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej, poko­ny­wa­niu prze­szko­dy wod­nej z uży­ciem tech­ni­ki lino­wej, rzu­cie gra­na­tem oraz ponow­nie w tere­no­znaw­stwie. Dru­ży­na otrzy­ma­ła dyplom uczest­nic­twa.

Mundurowi uczniowie na obozie w Bolesławcu

W dniach 2123 paź­dzier­ni­ka 2019 r., gru­pa 13 uczen­nic i uczniów z kla­sy woj­sko­wej i poli­cyj­nej uczest­ni­czy­ła w obo­zie woj­sko­wym w kosza­rach 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu. Obóz orga­ni­zo­wa­ny był przez Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62. Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” i wspo­mnia­ny pułk arty­le­rii. Ucznio­wie pod­da­ni zosta­li rygo­rom szko­le­nia woj­sko­we­go od pobud­ki (6:30) i zapra­wy poran­nej, do cap­strzy­ku (22:30). Zaję­cia pro­wa­dzi­li żoł­nie­rze z jed­nost­ki. Pod­czas obo­zu szko­li­li się m. in. z musz­try, regu­la­mi­nów woj­sko­wych, strze­la­nia, rzu­tu gra­na­tem (na cel­ność i odle­głość), poko­ny­wa­nia toru prze­szkód. W hali gim­na­stycz­nej żoł­nie­rze zapo­zna­wa­li z bojo­wym torem spraw­no­ścio­wym (BTS), któ­ry następ­nie ucznio­wie poko­ny­wa­li przy ich ase­ku­ra­cji. O godz. 20:00 wszy­scy masze­ro­wa­li na basen. Dzień szko­le­nio­wy koń­czył się solid­nym czysz­cze­niem butów, wysta­wie­niu ich na kory­tarz, toa­le­tą i gło­śną komen­dą: „Na kom­pa­nii cap­strzyk”. Na zakoń­cze­nie szko­le­nia, pod­czas uro­czy­ste­go szko­le­nia, wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Com­man­do” – st. chor. sztab. rez. Bog­dan Fjał­kow­ski za duże zaan­ga­żo­wa­nie i dobre wyni­ki w szko­le­niu wyróż­nił Mario­lę Salak i Domin­ka Zin­kie­wi­cza upo­min­ka­mi. Wszy­scy ucznio­wie otrzy­ma­li cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia szko­le­nia.

Tor przeszkód w Bolesławcu

W dniach 912 wrze­śnia 2019 r. pię­cio­oso­bo­wa gru­pa uczniów z kla­sy woj­sko­wej uczest­ni­czy­ła w zawo­dach spor­to­wo-obron­nych i szko­le­niu woj­sko­wym w 23. Ślą­skim Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu. Zawo­dy, któ­re jed­no­cze­śnie były szko­le­niem, orga­ni­zo­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej Com­man­do. Dru­ży­ny zma­ga­ły się na 6‑cio kilo­me­tro­wej tra­sie prze­bie­ga­ją­cej w lesie i wokół jezio­ra. W cza­sie bie­gu musia­ły m. in. odbyć strze­la­nie, wykryć miny, trans­por­to­wać ran­ne­go, pły­nąć pon­to­nem. Na strzel­ni­cy gar­ni­zo­no­wej strze­la­li z ostrej amu­ni­cji z kałasz­ni­ko­wa, a w  kosza­rach puł­ku ucznio­wie prze­bie­gli naje­żo­ny prze­szko­da­mi ośro­dek spraw­no­ści fizycz­nej. Wszy­scy uczest­ni­cy zakwa­te­ro­wa­ni byli w woj­sko­wych namio­tach. W śro­dę wie­czo­rem uczest­ni­cy zgru­po­wa­nia mogli (i więk­szość uczest­ni­czy­ła) tań­czyć na zor­ga­ni­zo­wa­nej dys­ko­te­ce. W zawo­dach i szko­le­niu uczest­ni­czy­li: Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Alan Patle­wicz, Maciej Jabłoń­ski, Jakub Sob­czyk, Bar­tosz Bere­siń­ski. Dru­ży­na czo­ło­we­go miej­sca nie zaję­ła, ale dla wszyst­kich uczest­ni­ków waż­ne było szko­le­nie na obiek­tach woj­sko­wych.