Wszystkie wpisy, których autorem jest Zbigniew Kuśmierek

Podsumowanie zawodów LOK

20 grud­nia 2019 r. w sie­dzi­bie Zarzą­du Ligi Obro­ny Kra­ju w Jele­niej Górze odby­ło się wrę­cze­nie dyplo­mów i meda­li za udział w tur­niej strze­lec­kim “O Puchar Komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze”. Zawo­dy odby­ły się 28 listo­pa­da, naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Mario­la Salak, Ali­cja Szwin­ta, Wero­ni­ka Gaw­dzis, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej i Krzysz­tof Waw­rzy­niak. Dru­ży­na Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych zaję­ła trze­cie miej­sce. Zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został uczeń naszej szko­ły — Nor­bert Kowa­lik.

Pod­czas cere­mo­nii wrę­cza­nia meda­li i dyplo­mów, naszą dru­ży­nę repre­zen­to­wa­ła Ali­cja Szwin­ta i Nor­bert Kowa­lik.

Nasi uczniowie w Kłodzku

Czte­ro­oso­bo­wa dru­ży­na uczniów naszej szko­ły z II i III kla­sy woj­sko­wej w dniach 1011 paź­dzier­ni­ka 2019 r. uczest­ni­czy­ła w III Zawo­dach Uży­tecz­no-Bojo­wych Klas Mun­du­ro­wych Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w Kłodz­ku. W skład dru­ży­ny wcho­dzi­li: Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Maciej Jabłoń­ski, Bar­tosz Bere­siń­ski i Michał Skow­roń­ski. Nasi ucznio­wie wśród dzie­się­ciu dru­żyn, wywal­czy­li pią­te miej­sce. W pierw­szym dniu zawo­dów na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju w Pola­ni­cy odby­ły się kon­ku­ren­cje: strze­lec­two, tere­no­znaw­stwo (poszu­ki­wa­nie skocz­ka spa­do­chro­no­we­go wg siat­ki UTM) i samo­obro­na. W dru­gim dniu, na tere­nie 22. Kar­pac­kie­go Bata­lio­nu Pie­cho­ty Gór­skiej w Kłodz­ku dru­ży­ny rywa­li­zo­wa­ły m. in. na woj­sko­wym torze prze­szkód, strzel­ni­cy gar­ni­zo­no­wej, w udzie­la­niu pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej, poko­ny­wa­niu prze­szko­dy wod­nej z uży­ciem tech­ni­ki lino­wej, rzu­cie gra­na­tem oraz ponow­nie w tere­no­znaw­stwie. Dru­ży­na otrzy­ma­ła dyplom uczest­nic­twa.

Mundurowi uczniowie na obozie w Bolesławcu

W dniach 2123 paź­dzier­ni­ka 2019 r., gru­pa 13 uczen­nic i uczniów z kla­sy woj­sko­wej i poli­cyj­nej uczest­ni­czy­ła w obo­zie woj­sko­wym w kosza­rach 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu. Obóz orga­ni­zo­wa­ny był przez Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62. Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” i wspo­mnia­ny pułk arty­le­rii. Ucznio­wie pod­da­ni zosta­li rygo­rom szko­le­nia woj­sko­we­go od pobud­ki (6:30) i zapra­wy poran­nej, do cap­strzy­ku (22:30). Zaję­cia pro­wa­dzi­li żoł­nie­rze z jed­nost­ki. Pod­czas obo­zu szko­li­li się m. in. z musz­try, regu­la­mi­nów woj­sko­wych, strze­la­nia, rzu­tu gra­na­tem (na cel­ność i odle­głość), poko­ny­wa­nia toru prze­szkód. W hali gim­na­stycz­nej żoł­nie­rze zapo­zna­wa­li z bojo­wym torem spraw­no­ścio­wym (BTS), któ­ry następ­nie ucznio­wie poko­ny­wa­li przy ich ase­ku­ra­cji. O godz. 20:00 wszy­scy masze­ro­wa­li na basen. Dzień szko­le­nio­wy koń­czył się solid­nym czysz­cze­niem butów, wysta­wie­niu ich na kory­tarz, toa­le­tą i gło­śną komen­dą: „Na kom­pa­nii cap­strzyk”. Na zakoń­cze­nie szko­le­nia, pod­czas uro­czy­ste­go szko­le­nia, wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Com­man­do” – st. chor. sztab. rez. Bog­dan Fjał­kow­ski za duże zaan­ga­żo­wa­nie i dobre wyni­ki w szko­le­niu wyróż­nił Mario­lę Salak i Domin­ka Zin­kie­wi­cza upo­min­ka­mi. Wszy­scy ucznio­wie otrzy­ma­li cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia szko­le­nia.

Tor przeszkód w Bolesławcu

W dniach 912 wrze­śnia 2019 r. pię­cio­oso­bo­wa gru­pa uczniów z kla­sy woj­sko­wej uczest­ni­czy­ła w zawo­dach spor­to­wo-obron­nych i szko­le­niu woj­sko­wym w 23. Ślą­skim Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu. Zawo­dy, któ­re jed­no­cze­śnie były szko­le­niem, orga­ni­zo­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej Com­man­do. Dru­ży­ny zma­ga­ły się na 6‑cio kilo­me­tro­wej tra­sie prze­bie­ga­ją­cej w lesie i wokół jezio­ra. W cza­sie bie­gu musia­ły m. in. odbyć strze­la­nie, wykryć miny, trans­por­to­wać ran­ne­go, pły­nąć pon­to­nem. Na strzel­ni­cy gar­ni­zo­no­wej strze­la­li z ostrej amu­ni­cji z kałasz­ni­ko­wa, a w  kosza­rach puł­ku ucznio­wie prze­bie­gli naje­żo­ny prze­szko­da­mi ośro­dek spraw­no­ści fizycz­nej. Wszy­scy uczest­ni­cy zakwa­te­ro­wa­ni byli w woj­sko­wych namio­tach. W śro­dę wie­czo­rem uczest­ni­cy zgru­po­wa­nia mogli (i więk­szość uczest­ni­czy­ła) tań­czyć na zor­ga­ni­zo­wa­nej dys­ko­te­ce. W zawo­dach i szko­le­niu uczest­ni­czy­li: Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Alan Patle­wicz, Maciej Jabłoń­ski, Jakub Sob­czyk, Bar­tosz Bere­siń­ski. Dru­ży­na czo­ło­we­go miej­sca nie zaję­ła, ale dla wszyst­kich uczest­ni­ków waż­ne było szko­le­nie na obiek­tach woj­sko­wych.

PIERWSZE MIEJSCE REPREZENTACJI ZSTIL W ZAWODACH LOK

26 maja 2019 r. na “zie­lo­nej” strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju w Jele­niej Górze odbył się “Dwu­bój obron­ny” w ramach Dol­no­ślą­skich Zawo­dów Ligi Obro­ny Kra­ju. Zawod­ni­cy zma­ga­li się w dys­cy­pli­nach: bieg w tere­nie lesi­stym, strze­la­nie i rzut gra­na­tem. Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach repre­zen­to­wa­ny był przez “mun­du­ro­wą” dru­ży­nę w skła­dzie: Nor­bert Kowa­lik, Maciej Jabłoń­ski, Bar­tosz Bere­siń­ski. Nasi zawod­ni­cy w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej chłop­ców zaję­li pierw­sze miej­sce. Ponad­to pierw­szo­kla­si­sta-Bar­tek Bere­siń­ski zajął dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej. Nasza dru­ży­na otrzy­ma­ła puchar, medal oraz dyplom. Medal oraz dyplom otrzy­mał też indy­wi­du­al­nie Bar­tek Bere­siń­ski.