Archiwum kategorii: Egzamin maturalny 2016

Egzamin maturalny -

Poniżej publikujemy informacje dotyczące matury w roku szkolnym 2017/2018:

Harmonogram egzaminu maturalnego

INFOR­MA­CJA o spo­so­bie orga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go w obo­wią­zu­ją­ca w roku szkol­nym 2016/2017

Waż­ne ter­mi­ny dla absol­wen­tów z lat ubie­głych zda­ją­cych egza­min matu­ral­ny w roku szkol­nym 2016/2017

Waż­ne ter­mi­ny dla zda­ją­cych egza­min matu­ral­ny w roku szkol­nym 2016/2017

Egzamin maturalny – 2016 rok

 • Pod­sta­wą prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go będą wyma­ga­nia usta­lo­ne w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go, pod­czas gdy obec­nie taką pod­sta­wą są stan­dar­dy wyma­gań okre­ślo­ne w odręb­nych prze­pi­sach.
 • Lista przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych nie ule­ga zmia­nie w porów­na­niu do obec­nie obo­wią­zu­ją­cych: język pol­ski, mate­ma­ty­ka, język obcy nowo­żyt­ny.
 • Lista przed­mio­tów dodat­ko­wych będzie obej­mo­wa­ła wszyst­kie przed­mio­ty uję­te w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej na IV eta­pie edu­ka­cyj­nym w zakre­sie roz­sze­rzo­nym, tj.: bio­lo­gia, che­mia, filo­zo­fia, fizy­ka, geo­gra­fia, histo­ria, histo­ria sztu­ki, histo­ria muzy­ki, infor­ma­ty­ka, język pol­ski, języ­ki obce nowo­żyt­ne, język łaciń­ski i kul­tu­ra antycz­na, języ­ki mniej­szo­ści naro­do­wych i języ­ki mniej­szo­ści etycz­nych, mate­ma­ty­ka, wie­dza o spo­łe­czeń­stwie.
 • W czę­ści pisem­nej egza­min z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych będzie zda­wa­ny na pozio­mie pod­sta­wo­wym, z przed­mio­tów dodat­ko­wych wyłącz­nie na pozio­mie roz­sze­rzo­nym, a w przy­pad­ku języ­ków obcych nowo­żyt­nych na pozio­mie roz­sze­rzo­nym. Dla czę­ści ust­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go nie okre­śla się pozio­mu.
 • Każ­dy zda­ją­cy będzie miał obo­wią­zek przy­stą­pić do jed­ne­go przed­mio­tu dodat­ko­we­go w czę­ści pisem­nej, bez wyma­ga­ne­go pro­gu zda­wal­no­ści.
 • Wybór przed­mio­tu dodat­ko­we­go nie jest zależ­ny od przed­mio­tów, któ­rych matu­rzy­sta uczył się w zakre­sie roz­sze­rzo­nym. Zda­ją­cy będzie rów­nież miał pra­wo przy­stą­pić do pię­ciu kolej­nych przed­mio­tów dodat­ko­wych, zatem w sumie może przy­stą­pić do sze­ściu wybra­nych przed­mio­tów dodat­ko­wych.
 • Zda­ją­cy otrzy­ma świa­dec­two doj­rza­ło­ści, jeśli uzy­ska co naj­mniej 30 proc. moż­li­wych do uzy­ska­nia punk­tów z każ­de­go przed­mio­tu obo­wiąz­ko­we­go zda­wa­ne­go w czę­ści ust­nej i w czę­ści pisem­nej oraz przy­stą­pi do co naj­mniej jed­ne­go przed­mio­tu dodat­ko­we­go.
 • Wyni­ki egza­mi­nu matu­ral­ne­go w czę­ści ust­nej będą wyra­żo­ne w pro­cen­tach, w czę­ści pisem­nej — w pro­cen­tach i na ska­li cen­ty­lo­wej. Dzię­ki wpro­wa­dze­niu wyni­ków na ska­li cen­ty­lo­wej zda­ją­cy będą mogli — jak już ma to miej­sce w egza­mi­nie gim­na­zjal­nym — porów­nać swo­je osią­gnię­cia egza­mi­na­cyj­ne z wyni­ka­mi innych uczniów, ponie­waż wynik na ska­li cen­ty­lo­wej powie im, jaki odse­tek zda­ją­cych uzy­skał taki sam lub niż­szy wynik z dane­go przed­mio­tu.
 • W istot­ny spo­sób zmie­ni się część ust­na egza­mi­nu matu­ral­ne­go z języ­ka pol­skie­go. Pre­zen­ta­cja, dotych­cza­so­wa for­ma prze­pro­wa­dza­nia tego egza­mi­nu, w 2016 r. będzie zastą­pio­na egza­mi­nem spraw­dza­ją­cym umie­jęt­ność two­rze­nia wypo­wie­dzi na okre­ślo­ny temat inspi­ro­wa­nej tek­stem kul­tu­ry: tek­stem lite­rac­kim, tek­stem o języ­ku lub tek­stem iko­nicz­nym. Two­rze­nie wypo­wie­dzi jest jed­ną z klu­czo­wych umie­jęt­no­ści, któ­rą zgod­nie z nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą uczeń powi­nien opa­no­wać w trak­cie edu­ka­cji szkol­nej.
 • Matu­rzy­sta będzie loso­wał zada­nie egza­mi­na­cyj­ne skła­da­ją­ce się z tek­stu kul­tu­ry oraz pole­ce­nia odno­szą­ce­go się do tego tek­stu. Będzie miał mak­sy­mal­nie 15 minut na przy­go­to­wa­nie odpo­wie­dzi. Egza­min będzie trwa 15 minut i będzie skła­dał się z dwóch czę­ści: wypo­wie­dzi mono­lo­go­wej matu­rzy­sty, któ­ra trwa oko­ło 10 minut oraz roz­mo­wy zda­ją­ce­go z zespo­łem, któ­ra trwa oko­ło 5 minut. Wypo­wiedź będzie oce­nia­na według kry­te­riów holi­stycz­nych. Nowa for­ma czę­ści ust­nej egza­mi­nu ust­ne­go kła­dzie nacisk na spon­ta­nicz­ność wypo­wie­dzi, któ­ra jest klu­czo­wą cechą komu­ni­ka­cji.
 • Część pisem­na egza­mi­nu z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych będzie trwa­ła 170 minut, z wyjąt­kiem czę­ści pisem­nej egza­mi­nu z języ­ka obce­go, któ­ry będzie trwał 120 minut.
 • Część pisem­na egza­mi­nu z przed­mio­tów dodat­ko­wych będzie trwa­ła 180 minut, z wyjąt­kiem czę­ści pisem­nej z infor­ma­ty­ki — 210 minut.
 • W przy­pad­ku języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go zda­wa­ne­go jako przed­miot dodat­ko­wy, egza­min w czę­ści pisem­nej na pozio­mie roz­sze­rzo­nym będzie trwał 150 minut.

Przy­kła­do­we pyta­nia i zada­nia, jakie mogą poja­wić się na egza­mi­nie matu­ral­nym  w 2016 r., są opu­bli­ko­wa­ne wraz z roz­wią­za­nia­mi w infor­ma­to­rach z poszcze­gól­nych przed­mio­tów i znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej OKE we Wro­cła­wiu (dokład­ny link).