Archiwum kategorii: Informacje dla gimnazjalistów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYMA­GA­NE DOKU­MEN­TY

  1. Poda­nie – wydruk z sys­te­mu elek­tro­nicz­ne­go.
  2. Świa­dec­two  ukoń­cze­nia gim­na­zjum.
  3. Zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go.
  4. Dwa zdję­cia.
  5. Opi­nia lub orze­cze­nie porad­ni psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­nej (doty­czy kan­dy­da­tów z wada­mi słu­chu, wzro­ku i narzą­dów ruchu)
  6. Zaświad­cze­nie lekar­skie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń wytrzy­ma­ło­ścio­wo – siło­wych oraz zaświadczenie/oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści (doty­czy kan­dy­da­tów do Kla­sy Poli­cyj­nej )

ORGA­NI­ZA­CJA INFOR­MA­CJI DLA KAN­DY­DA­TÓW I ICH RODZI­CÓW

  1. Wszel­kie dodat­ko­we infor­ma­cje na temat przy­jęć do Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach moż­na uzy­skać w Szkol­nym Punk­cie Infor­ma­cyj­nym codzien­nie w godz. 8:0015:00 pok. 202 (sekre­ta­riat szko­ły), nr tel. (75) 75530-60 lub (75) 76118-42.