Archiwum kategorii: regulamin Multimedialnego Centrum Infromacyjnego

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego
 Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

 

1. Ze sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych w pra­cow­ni mul­ti­me­dial­nej mogą korzy­stać wszy­scy ucznio­wie oraz nauczy­cie­le w godzi­nach pra­cy biblio­te­ki i pod opie­ką nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza.

2. Z jed­ne­go kom­pu­te­ra mogą korzy­stać naj­wy­żej dwie oso­by.

3. W pra­cow­ni obo­wią­zu­je cisza.

4. Jed­no­ra­zo­wy czas korzy­sta­nia z kom­pu­te­ra usta­la opie­kun pra­cow­ni (zale­ży on od ilo­ści ocze­ku­ją­cych użyt­kow­ni­ków).

5. Sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we w pra­cow­ni mul­ti­me­dial­nej słu­żą wyszu­ki­wa­niu infor­ma­cji zwią­za­nych z nauką w szko­le oraz do celów edu­ka­cyj­nych.

NIE WOL­NO wyko­rzy­sty­wać kom­pu­te­ra do gier i zabaw.

6. Korzy­stać moż­na tyl­ko z zain­sta­lo­wa­nych pro­gra­mów. Zabra­nia się insta­lo­wa­nia innych pro­gra­mów i doko­ny­wa­nia zmian w już ist­nie­ją­cych opro­gra­mo­wa­niach i usta­wie­niach sys­te­mo­wych bez zgo­dy nauczy­cie­la.

7. Zabro­nio­ne jest zapi­sy­wa­nie doku­men­tów na dys­ku twar­dym bez zgo­dy nauczy­cie­la.

8. Wszel­kie uszko­dze­nia i nie­pra­wi­dło­wo­ści w pra­cy kom­pu­te­rów nale­ży zgła­szać opie­ku­no­wi pra­cow­ni.

9. Pro­gra­my kom­pu­te­ro­we udo­stęp­nia­ne są jedy­nie na miej­scu, nie ma moż­li­wo­ści wypo­ży­cza­nia ich do domu lub wyno­sze­nia do innych pomiesz­czeń.

10. Użyt­kow­nik chcą­cy korzy­stać z pendrive‘a, dys­ku zewnętrz­ne­go lub pły­ty CD ma obo­wią­zek zgło­sze­nia tego opie­ku­no­wi pra­cow­ni.

11. Za wszel­kie mecha­nicz­ne uszko­dze­nia sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go i opro­gra­mo­wa­nia odpo­wia­da finan­so­wo użyt­kow­nik. Jeśli jest nie­peł­no­let­ni, wów­czas odpo­wie­dzial­ność pono­szą rodzi­ce.

12. Z dru­kar­ki mogą korzy­stać wyłącz­nie oso­by do tego upo­waż­nio­ne po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu nauczy­cie­lo­wi biblio­te­ka­rzo­wi. W przy­pad­ku bra­ku wpłat na Radę Rodzi­ców uczeń zobo­wią­za­ny jest do uisz­cze­nia sto­sow­nej opła­ty. Jej wyso­kość usta­la­na jest na począt­ku roku szkol­ne­go.

13. W pra­cow­ni obo­wią­zu­je cisza, zakaz spo­ży­wa­nia posił­ków i napo­jów (w tym gumy do żucia) oraz uży­wa­nia tele­fo­nów komór­ko­wych.

14. Roz­strzy­ga­nie spraw nie ure­gu­lo­wa­nych posta­no­wie­nia­mi niniej­sze­go regu­la­mi­nu leży w kom­pe­ten­cjach Dyrek­to­ra Szko­ły.

15. W przy­pad­ku stwier­dze­nia naru­sze­nia obo­wią­zu­ją­cych zasad opie­kun pra­cow­ni ma pra­wo do natych­mia­sto­we­go prze­rwa­nia pra­cy użyt­kow­ni­ka.

16. Nie­sto­so­wa­nie się do w/w punk­tów regu­la­mi­nu spo­wo­du­je zakaz korzy­sta­nia z pra­cow­ni.