Archiwum kategorii: E-sport

Drużyny na turniej

Aktu­al­na lista zgło­szo­nych dru­żyn to:

 • CS:GO:
 1. Sos Czo­sko­wy (gru­pa “Inne”)
 2. Para­dox Team (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 3. Pafełki.pro (gru­pa “SP”)
 4. Ace­Pa­ja­ce (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 5. Rekord Skocz­ni (Gru­pa “ZSTIL+absolwent”)
 6. Eme­ry­ci (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 7. wi-fi geng (gru­pa “Inne”)
 8. 420 Karel­ma Esports (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 9. Eki­pa (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 10. Team­Bar­bi (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 11. oneUP (gru­pa “Inne”)
 • LOL:
 1. The Bills (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 2. Gbs team (gru­pa “SP”)
 3. My z westa (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 4. kan­cia­pa gaming (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)

Cze­ka­my na kolej­ne zgło­sze­nia (szcze­gól­nie od uczniów szkół pod­sta­wo­wych) — będę aktu­ali­zo­wał powyż­szą po każ­dym kolej­nym zgło­sze­niu dru­żyn. Aktu­ali­za­cja wyko­na­na na dzień: 24.01.2020 r.

Przy­po­mi­nam — ter­min zapi­sów upły­wa 2 lute­go.

P.S. Nie wysy­łaj­cie codzien­nie infor­ma­cji o zmia­nach w skła­dach tyl­ko pocze­kaj­cie z tym do 1 lute­go i wte­dy wyślij­cie jak to final­nie wyglą­da. Bo wycho­dzi na to, że w wie­lu dru­ży­nach wczo­raj był inny skład, dzi­siaj jest inny i jutro … też będzie inny.

Turniej CS:GO + LOL

Do tur­nie­ju coraz bli­żej więc publi­ku­je­my kil­ka naj­istot­niej­szych infor­ma­cji:

 1. Tur­niej się odbę­dzie w dniach 12,13,14 luty 2020 r. w salach kom­pu­te­ro­wych na warsz­ta­tach szkol­nych — w tych samych, w któ­rych odby­wał się w każ­dym z poprzed­nich lat.
 2. Po raz pierw­szy tur­niej zor­ga­ni­zu­je­my rów­no­le­gle w dwie gry CS:GO oraz LOL.
 3. Zmniej­sza­my limit dru­żyn dla obu gier na 8, jed­no­cze­śnie rezer­wu­jąc miej­sca na tur­nie­ju LAN dla: 3‑ech dru­żyn (dla obu gier) dla uczniów naszej szko­ły + absol­wen­tów oraz kolej­ne 3 miej­sca dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Dru­ży­ny okre­ślo­ne jako dru­ży­ny szkol­ne, czy ze szkół pod­sta­wo­wych to dru­ży­ny mają­ce w swo­ich skła­dach mini­mum 3 oso­by speł­nia­ją­ce powyż­sze kry­te­ria (uczeń naszej szko­ły, absol­went, uczeń dowol­nej szko­ły pod­sta­wo­wej). W przy­pad­ku róż­nych “dziw­nych kom­bi­na­cji” typu: uczeń ZSTiL + absol­went + uczeń SP + uczeń obcej szko­ły śred­niej + uczeń obcej szko­ły śred­niej inter­pre­ta­cję przy­dzia­łu z któ­rej puli zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­na pozo­sta­wiam swo­jej oce­nie. 
 4. Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów. To jedy­na for­ma zgło­sze­nia dru­ży­ny. Ter­min zapi­sów upły­wa 2 lute­go 2020 r.
 5. W przy­pad­ku więk­szej licz­by dru­żyn np. od nas ze szko­ły — 5, ze szkół pod­sta­wo­wych — 6, dru­żyn cał­ko­wi­cie obcych — 4 w poszcze­gól­nych gru­pach zosta­ną roze­gra­ne eli­mi­na­cje onli­ne (mię­dzy 4 a 7 lute­go) ogra­ni­cza­ją­ce licz­bę dru­żyn do poda­nych limi­tów. Szcze­gó­ły eli­mi­na­cji, jeśli będą koniecz­ne zosta­ną poda­ne 3 lute­go.
 6. W przy­pad­ku pytań/wątpliwości pozo­sta­wiam moż­li­wość ich zada­wa­nia rów­nież jako komen­tarz w tym wpi­sie. Może­cie też zada­wać pyta­nia na birdy@zstil.pl oraz na FB szko­ły lub moim.

FOR­MU­LARZ:

KZ i Luffi na finałach w Raciborzu !!

Dru­ży­na o nazwie “Boba­ski malut­kie” w skła­dzie Vimi­xen (Lublin), Hope (nasz tre­ner Kamil Tar­ka), Ske­ew (Szyb­kie Sza­chy — Jaworz­no) oraz dwaj nasi ucznio­wie (KZ — Kry­stian Kozek i Luf­fy — Woj­tek Król) jed­nak awan­so­wa­li na fina­ły “II Raci­bor­skie­go Festi­wa­lu Gamin­go­we­go — Coun­ter Stri­ke”, któ­ry odbę­dzie się w Raci­bo­rzu w ter­mi­nie 89.06.2019 r. W decy­du­ją­cym meczu (3 run­da) poko­na­li dru­ży­nę Gemir wyni­kiem 16:0 (nie pyta­łem czy było cięż­ko 😉 ). Tym oto spo­so­bem awan­so­wa­li na fina­ły LAN (8 naj­lep­szych dru­żyn) ze wszyst­kich 90-ciu zgło­szo­nych. Tur­niej jest orga­ni­zo­wa­ny przez fir­mę Kom­pu­tro­nik.

Finał Mistrzostw Polski klas e‑sportowych

W dniach 31.0501.06.2019 r. odby­ły się w Kędzie­rzy­nie Koź­lu fina­ły Mistrzostw Pol­ski Klas E‑sportowych w grze CS:GO. Nasza dru­ży­na w czę­ści sezo­nu zasad­ni­cze­go rywa­li­zo­wa­ła w naj­wyż­szej kla­sie roz­gryw­ko­wej (cham­pions – 8 dru­żyn) zaj­mu­jąc 3‑cie miej­sce. Udział w lidze cham­pions zapew­ni­li­śmy sobie już w zeszłym roku dzię­ki dobrym wystę­pom i awan­sem na ówcze­sne fina­ły roz­gry­wa­ne w Sosnow­cu (zaj­mu­jąc tam 5‑te miej­sce). W tym roku w fina­łach LANo­wych w Kędzie­rzy­nie udział wzię­ły 4 naj­lep­sze dru­ży­ny cham­pions i 4 z eli­te (niż­sza kla­sa roz­gryw­ko­wa) rywa­li­zu­jąc mię­dzy sobą o mia­no naj­lep­szych w swo­ich ligach. Na tur­niej poje­cha­li­śmy skła­dem w oso­bach:

- Kry­stian Kozek (KZ) – kla­sa 1 tech­ni­kum

- Kaje­tan Nowa­kow­ski (Retro) – kla­sa 1 tech­ni­kum

- Baniew­ski Maciej (Schmidt) – kla­sa 1 tech­ni­kum

- Tomasz Grze­gor­czyk (TOM) – kla­sa 2 tech­ni­kum

- Mar­cin Dąbrow­ski (Quov) – kla­sa 2 tech­ni­kum

- Woj­tek Król (Luf­fy) – kla­sa 2 tech­ni­kum

W tur­nie­ju w meczu pół­fi­na­ło­wym zagra­li­śmy na dru­ży­nę The Hoods. Prze­gra­li­śmy w mapach sto­sun­kiem 1:2, acz­kol­wiek po wygra­nej na pierw­szej mapie byli­śmy bli­sko zwy­cię­stwa i na dru­giej. Było bli­sko ale jak to się mówi: „jak się nie wygry­wa 2:0 to się prze­gry­wa 1:2”. W meczu o 3‑cie miej­sce zagra­li­śmy na dru­ży­nę Szyb­kie Sza­chy (zwy­cięz­cę Ligi z zeszłe­go roku) i po zacię­tej wal­ce wygry­wa­my 2:0 w mapach zaj­mu­jąc 3 miej­sce w Lidze na koniec sezo­nu 2018/2019 !!

Uwa­żam, że poziom meczy mię­dzy poszcze­gól­ny­mi dru­ży­na­mi był wyrów­na­ny. Więk­szość z nich obej­mo­wa­ła dogryw­ki. Jako przy­kład niech posłu­ży dzi­siej­szy dzień – finał eli­te – 3 mapy i 3 dogryw­ki na każ­dej z nich, a nawet po kil­ka dogry­wek na każ­dej z map. Finał cham­pions – 3 mapy i na dwóch dogryw­ki, a trze­cia mapa 16:14.

Z tur­nie­ju jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni zarów­no od stro­ny orga­ni­za­cyj­nej jak i wyni­ku.

Na koniec chciał­bym podzię­ko­wać naszym uczniom za wal­kę i odnie­sio­ny suk­ces (oso­bi­ście na star­cie sezo­nu zakła­da­łem wal­kę o utrzy­ma­nie w lidze – miej­sce 6 było oso­bi­ście dla mnie celem/marzeniem), a uda­ło się zając 3‑miejsce, któ­re jest naj­więk­szym naszym dotych­cza­so­wym suk­ce­sem.

Dzię­ku­ję Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Jele­niej Górze za współ­fi­nan­so­wa­nie wyjaz­du, Kra­jo­wej Fede­ra­cji Spor­tów Elek­tro­nicz­nych (https://kfse.pl/) wraz z naszym tre­ne­rem Kami­lem Tar­ką za orga­ni­za­cję tur­nie­ju na naj­wyż­szym pozio­mie, szko­le w Kedzie­rzy­nie-Koź­lu (https://zstio.net/) za opie­kę nad uczest­ni­ka­mi, jedzon­ko, gril­la, dys­po­zy­cyj­ność uczniów i pra­cow­ni­ków tej szko­ły i super atmos­fe­rę. Było fan­ta­stycz­nie i mam nadzie­ję, że do zoba­cze­nia już wkrót­ce gdzieś na jakimś innym tur­nie­ju.

Dodat­ko­wo wspo­mnę, że wra­ca­jąc z Kędzie­rzy­na (ok. 20:30) nasi dwaj ucznio­wie (KZ i Luf­fy) po baaaar­dzo dobrych wystę­pach w Kędzie­rzy­nie zosta­li zapro­sze­ni do roze­gra­nia meczu (o 21:00 wraz z tre­ne­rem + 2 inny­mi gra­cza­mi) w ramach eli­mi­na­cji do kolej­ne­go tur­nie­ju LAN w Raci­bo­rzu (orga­ni­zo­wa­nym przez fir­mę kom­pu­tro­nik). W dru­giej rudzie wygra­li 16:3 z feno­me­nal­ny­mi sta­ty­sty­ka­mi Luf­fy – 2368 !! Ci dwaj gra­cze praw­do­po­dob­nie w naj­bliż­szy week­end uda­dzą się na kolej­ny tur­niej LANo­wy do Raci­bo­rza ! Gra­tu­lu­je­my i trzy­ma­my kciu­ki za suk­ces i może zwy­cię­stwo !!

Aceleague

Nasza szkol­na dru­ży­na CS:GO (Aqu­alis) zakoń­czy­ła fazę eli­mi­na­cji Pol­skiej Ligi Klas E‑sportowych Ace­Le­ague — sezon 2018/2019. W tym roku mecze roz­gry­wa­li­śmy w naj­wyż­szej kla­sie (Cham­pions). Infor­mu­je­my, że na koniec sezo­nu zasad­ni­cze­go zaję­li­śmy 3‑cie miej­sce awan­su­jąc na fina­ły LAN. Aktu­al­nie cze­ka­my na infor­ma­cję odno­śnie ter­mi­nu, miej­sca i sys­te­mu roze­gra­nia fina­łów. Gra­tu­la­cje dla uczniów !!

Osta­tecz­ne wyni­ki: tutaj.