Archiwum kategorii: Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

W skład Rady Rodzi­ców w roku szkol­nym 2017/2018 wcho­dzą:

  1. Prze­wod­ni­czą­cy — Piotr Waw­rzy­niak
  2. Skarb­nik — Mag­da Zubik (tel. 792159-554)
  3. Sekre­tarz — Tomasz Kozar

Rada rodzi­ców posia­da kon­to ban­ko­we, na któ­re może­my wpła­cać, daro­wi­zny od osób chcą­cych wspo­móc dzia­ła­nia Rady, tak­że skład­ki od rodzi­ców poda­jąc imię i nazwi­sko ucznia oraz kla­sę.

Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A.
39 1750 0012 0000 0000 3854 6619