KONKURS MATEMATYCZNO-LOGICZNY

W tym roku szkol­nym  2016/2017 ucznio­wie mogą wyka­zać się wie­dzą mate­ma­tycz­ną i logicz­ną w nastę­pu­ją­cych konkursach:

GENIUS LOGI­CUS to kon­kurs mate­ma­tycz­ny z    pomia­rem cza­sumniej wię­cej 60 minut zawie­ra­ją­cy zada­nia  3,4,5 punk­to­we- w sty­czeń luty 2017

GENIUS MATE­MA­TI­CUS - albo MAATE­MA­TY­KA W PRAK­TY­CEto kon­kurs mate­ma­tycz­ny z    pomia­rem cza­sumniej wię­cej 40 minut — w grud­niu 2016
zawie­ra­ją­cy bar­dzo cie­ka­we zada­nia z życia codzien­ne­go z ukie­run­ko­wa­niem na uży­cie   “w prak­ty­ce”, czy­li w sytu­acjach, z któ­ry­mi ucznio­wie spo­ty­ka­ją się codzien­nie. Zada­nia nie są
trud­ne, jed­nak w pomy­sło­wy i prak­tycz­ny spo­sób ćwi­czą to, cze­go ucznio­wie nauczy­li się w szko­le.    Zada­nia wyma­ga­ją szyb­kiej reak­cji ucznia w zakre­sie od 20 sekund do 3 minut. Będzie to zabawne
a jed­no­cze­śnie pouczające!
Kon­kurs jest prze­zna­czo­ny dla uczniów szkół śred­nich i pod­sta­wo­wych
od kate­go­rii 05 .
Tutaj moż­na zoba­czyć zada­nia próbne

MASTER OF SUDO­KUMISTRZO­STWO W SUDO­KU bez mie­rze­nia cza­su    marec-kwie­cień 2017  To  mię­dzy­na­ro­do­wy kon­kurs onli­ne dla miło­śni­ków SUDO­KU, któ­ry ofe­ru­je nietypowe
warian­ty Sudo­ku z całe­go świa­ta dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i średnich.
Kon­kurs jest prze­zna­czo­ny dla uczniów szkół śred­nich i pod­sta­wo­wych
od kate­go­rii 04.
Tutaj moż­na zoba­czyć zada­nia próbne 

CHĘĆ UCZEST­NIC­TWA PRO­SZĘ ZGŁO­SIĆ DO NAUCZY­CIE­LA MATE­MA­TY­KI DO 15-10-2016