Konkurs na logo klasy e‑sportowej

ZSTiL ogła­sza kon­kurs na logo kla­sy e‑sportowej. Regu­la­min oraz wszel­kie infor­ma­cje szcze­gó­ło­we dostęp­ne są w regu­la­mi­nie.

Przy­kła­do­we loga (na któ­rych moż­na się wzo­ro­wać) jakie szko­ła posia­da (kla­sa poli­cyj­na, woj­sko­wa, ratow­nic­twa medycz­ne­go) widocz­ne są u góry naszej stro­ny WWW.

W przy­pad­ku pytań lub wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z P. Syl­wią Pochłód.