Udział naszej Szkoły w e‑learningu IT-Szkoła (4 miejsce w rankingu w woj. dolnośląskim)

W tym roku szkol­nym 2017/2018 nasza Szko­ła przy­stą­pi­ła do e‑learning’u na plat­for­mie IT-Szkoła.

IT Szko­ła to inter­ne­to­wy, otwar­ty pro­gram stu­diów e‑learningowych w zakre­sie teo­rii oraz zasto­so­wań tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych (ICT).

Insty­tu­cją odpo­wie­dzial­ną bez­po­śred­nio za reali­za­cję Pro­gra­mu IT  Szko­ła jest Nauko­wa Aka­de­mic­ka Sieć Kom­pu­te­ro­wa (NASK). Part­ne­rem mery­to­rycz­nym pro­gra­mu jest War­szaw­ska Wyż­sza Szko­ła Infor­ma­ty­ki (WWSI).

Tema­ty­ka kur­sów, wykła­dów i kon­kur­sów oraz innych dzia­łań reali­zo­wa­nych w pro­gra­mie IT Szko­ła jest opra­co­wy­wa­na i aktu­ali­zo­wa­na w opar­ciu o pro­gno­zy, rapor­ty i bada­nia przy­go­to­wy­wa­ne i pro­wa­dzo­ne przez czo­ło­we mię­dzy­na­ro­do­we i pol­skie ośrod­ki infor­ma­cyj­no-badaw­cze w zakre­sie two­rze­nia i zasto­so­wań tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych takie jak Gart­ner, Inter­na­tio­nal Data Cor­po­ra­tion, Pol­skie Towa­rzy­stwo Nauko­we Edu­ka­cji Inter­ne­to­wej, czy New Media Consortium.

Szko­ły zare­je­stro­wa­ne w pro­gra­mie bio­rą udział w ran­kin­gu. Aktu­ali­za­cje ran­kin­gu są spo­rzą­dza­ne i pre­zen­to­wa­ne raz w mie­sią­cu. Ran­king spo­rzą­dzo­ny w czerw­cu jest uzna­wa­ny za pod­su­mo­wa­nie dane­go roku szkolnego.

Kry­te­ria oraz wagi pozy­cjo­no­wa­nia szkół w ran­kin­gu IT Szko­ła – 2018:

  1. Licz­ba aktyw­nych uczniów* w pro­gra­mie w odnie­sie­niu do RLU* (14%)
  2. Licz­ba zre­ali­zo­wa­nych kur­sów przy­pa­da­ją­cych na jed­ne­go aktyw­ne­go ucznia* (6%)
  3. Licz­ba zre­ali­zo­wa­nych kur­sów w odnie­sie­niu do RLU* (14%)
  4. Licz­ba zre­ali­zo­wa­nych wykła­dów video przy­pa­da­ją­cych na jed­ne­go aktyw­ne­go ucznia* (6%)
  5. Licz­ba zre­ali­zo­wa­nych wykła­dów video w odnie­sie­niu do RLU* (11%)
  6. Śred­ni wynik z testów uzy­ska­ny przy pierw­szym “podej­ściu” (10%)
  7. Śred­ni wynik z testów (6%)
  8. Kon­kurs Grand IT Test (10%)
  9. Udział w kon­kur­sach (22%)
  10. Zgło­sze­nie szko­ły (1%)

*Aktyw­ny uczeń — przy­pi­sa­ny do gru­py, utwo­rzo­nej przez nauczy­cie­la w aktu­al­nym roku szkolnym.
*RLU — Real­na licz­ba uczniów. źró­dło: Sys­tem Infor­ma­cji Oświatowej

Miej­sce naszej Szko­ły w ran­kin­gu na dzień 26 wrze­śnia 2017 r.
 
Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Licealnych
Prze­my­sło­wa 21Pie­cho­wi­ce
Woje­wódz­two: Dol­no­ślą­skie
Stro­na inter­ne­to­wa: http://zstil.pl/

Ran­king IT Szko­ła 2018

Data Punk­ty Ogól­no­pol­ski Woje­wódz­ki
Dolnośląskie
26.09.2017 17.59 53 4

War­to­ści poszcze­gól­nych wskaź­ni­ków — ran­king na dzień: 26.09.2017

  Miej­sce* Punk­ty* %Max*
wskaź­nik 1 5 8.23 58.78%
wskaź­nik 2 61 0.03 0.49%
wskaź­nik 3 57 0.08 0.57%
wskaź­nik 6 67 5.15 51.53%
wskaź­nik 7 66 3.10 51.67%

*Miej­sce — miej­sce zaj­mo­wa­ne przez szko­łę dla dane­go wskaź­ni­ka, w uję­ciu ogólnopolskim
*Punk­ty — punk­ty przy­zna­ne za dany wskaźnik
*%Max — pro­cent mak­sy­mal­nej war­to­ści współ­czyn­ni­ka dla tego wskaźnika

 
Ten wyso­ki wynik na star­cie jest zasłu­gą naszych uczniów. Życzy­my im wytrwa­ło­ści w kon­ty­nu­acji nauki w tej for­mie a  Szko­le awan­su na wyż­szą pozycję.