Plan lekcji — aktualizacja

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 10.09.2018 r. Jed­no­cze­śnie zosta­nie on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka lek­cyj­ne­go przez week­end. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego pod­glą­dem nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron w prze­glą­dar­ce lub spró­bo­wać plan odświe­żyć kom­bi­na­cją kla­wi­szy CTRL-F5.