Polskie gry niezależne”

27 wrze­śnia 2018r. byli­śmy na spo­tka­niu w BWA. Pro­wa­dził je Tomasz Wro­na. Gościem był Maciej Mią­sik, pro­gra­mi­sta gier.  Opo­wia­dał on o two­rze­niu gier nie­za­leż­nych nazy­wa­nych rów­nież „Gra­mi Indie” lub „Indy­ka­mi” oraz ich histo­rii. Na spo­tka­niu moż­na się było dowie­dzieć jaki pro­ces musia­ły prze­cho­dzić gry aby dosta­ły się na róż­ne­go typu plat­for­my pozwa­la­ją­ce zara­biać na sprze­da­ży. Pro­gra­mi­sta rów­nież pod­po­wia­dał z jakich pro­gra­mów korzy­stać i jakich języ­ków się uczyć aby mło­de­mu twór­cy było łatwiej zacząć. Pod­kre­ślał rów­nież, że stwo­rze­nie gry  samo­dziel­nie jest bar­dzo trud­nym i powol­nym pro­ce­sem. Suge­ro­wał, że nale­ży stwo­rzyć zespół. Tak by były oso­by odpo­wie­dzial­ne za gra­fi­kę, za pro­gra­mo­wa­nie, itd.

Mar­cin Kola­siń­ski