Ludziska wspierajcie schroniska!

U W A G A!     W A Ż N E!     U W A G A!

Nad­cho­dzi zima, a okres zimo­wy to trud­ny czas dla pod­opiecz­nych schro­nisk i fun­da­cji. Wie­le bez­dom­nych zwie­rząt potrze­bu­je pomo­cy i wspar­cia czło­wie­ka.

Zwra­ca­my się do ludzi wiel­kie­go ser­ca, aby przy­łą­czy­li się do akcji, pole­ga­ją­cej na zbiór­ce darów dla czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół.

Zbie­ra­my:

- miski, zabaw­ki, szel­ki, obro­że,  smy­cze,

- ręcz­ni­ki, gru­be koce, środ­ki czy­sto­ści (szam­po­ny, środ­ki prze­ciw­p­chel­ne, szczot­ki dla psów),

- żwi­rek, kuwe­ty, dra­pa­ki,

- kar­mę mokrą/suchą (dobrej jako­ści, nie mar­ke­to­wą).

Dary zbie­ra­my do 26.10 2018r.

Prze­ka­że­my je Jele­nio­gór­skie­mu Wolon­ta­ria­to­wi  dla Zwie­rząt Mon­do Cane.

Fun­da­cja przy­po­mi­na też, że ist­nie­je moż­li­wość zaadop­to­wa­nia psa, szcze­nia­ka lub kota.

Nie kupuj – zaadop­tuj!!!

Udział w akcji nie pozo­sta­nie nie­na­gro­dzo­ny. Szcze­gó­ły w biblio­te­ce szkol­nej.