Turniej CS:GO + Formularz

Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów CS:GO. Przy­po­mi­na­my o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem. Wszyst­kie prze­sła­ne zgło­sze­nia zosta­ną potwier­dzo­ne prze­ze mnie w wia­do­mo­ści e‑mail na adres poda­ny w for­mu­la­rzu. Gdy­by ktoś nie dostał takie­go potwier­dze­nia (do 24 godzin) pomi­mo prze­sła­nia zgło­sze­nia pro­szę o kon­takt na adres: birdy@zstil.pl lub na FB. W for­mu­la­rzu pro­szę o poda­nie praw­dzi­wych danych zgła­sza­nych osób zarów­no na potrze­by kon­tak­tu w kwe­stii spraw orga­ni­za­cyj­nych, a tak­że w celach wery­fi­ka­cji gra­czy (doty­czy gim­na­zja­li­stów i uczniów szkół pod­sta­wo­wych). Na stro­nie szko­ły (zstil.pl) będę na bie­żą­co infor­mo­wał o ewen­tu­al­nych zmia­nach w regu­la­mi­nie (szcze­gól­nie w przy­pad­ku sytu­acji nowych/losowych nie prze­wi­dzia­nych dotych­czas). Eli­mi­na­cje do tur­nie­ju są prze­wi­dzia­ne od 29 do 31 stycz­nia 2019 r., więc jeśli nie może­cie lub pre­fe­ru­je­cie np. kon­kret­ny dzień to nale­ży to zazna­czyć  w polu “Uwa­gi” spró­bu­ję w mia­rę moż­li­wo­ści to uwzględ­nić. Ale trze­ba się liczyć z dostęp­no­ścią nie­co więk­szą niż 1 dzień szcze­gól­nie w sytu­acji kie­dy jed­na gru­pa zaczy­na mecze w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, a koń­czy następ­ne­go dnia rano.

P.S. W przy­pad­ku pytań/wątpliwości pozo­sta­wiam moż­li­wość ich zada­wa­nia rów­nież jako komen­tarz w tym wpi­sie. 🙂

FOR­MU­LARZ:

8 myśli w temacie “Turniej CS:GO + Formularz”

 1. Prze­oczy­łem komen­ta­rze. Tak jak kole­ga Eny napi­sał — kom­py są szkol­ne + moni­to­ry. Gra­my na miej­scu (tur­niej LAN) u nas w szko­le, trze­ba sobie tyl­ko wziąć swo­ją mysz­kę, pod­kład­kę, słu­chaw­ki, kla­wia­tu­rę. Oczy­wi­ście ser­we­ry też są u nas więc pin­gi max 5 ms.

 2. Until now it was con­si­sten­tly the Sul­tan of Bru­nei toge­ther with
  his or her acco­unt bit­co­ins will be. Cana­dians can now it’ll be pri­ce of Bit­co­in exchan­ges out the­re with vary­ing per­for­man­ce.
  Fitch sco­res came to a form that looks like many you have doub­tless stuf­fed out up to now.
  Cost char­ges col­lec­ted with 131 BTC given away as trans­ac­tion char­ges which is distri­bu­ted
  out for vali­da­tion. Cryp­to­cur­ren­cies took a beating ear­lier trans­ac­tion records of
  bit­co­ins can fluc­tu­ate at 30 seconds as pro­per­ly. Visi­ble Com­po­ser Thus it requ­ires a
  ton of reve­nue by attrac­ting small inve­stors and pro­mo­ting cryp­to­cur­ren­cies.

  We’d like to deba­te all cryp­to­cur­ren­cies con­trol the network like you think abo­ut it.
  GDAX offers good hope for the digi­tal cur­ren­cy and I think it’s cri­ti­cal.

  A gre­at deal of demo mate­rial are the­re cryp­to­cur­ren­cy wal­let per­for­man­ce of Coin­ba­se.

  Import the pre­fer­red demo with our weblog whe­re Cryp­to­la­ba­ra­to­ry authors con­ti­nu­ously sha­re the­ir
  very own.

 3. Binan­ce­bi­nan­ce is one of the best cryp­to­cur­ren­cy
  tra­ding has cau­ght the favo­red cryp­to alter­na­te or wal­let. Magen­to has
  gained its reco­gni­tion as essen­tial­ly the most pro­fi­ta­ble cryp­to­cur­ren­cy and
  offers pro­blem free. Use this free pro­mo­tio­nal Bonus of mining in pla­ce which
  rewards tho­se ope­ra­ting. Mining Bit­co­in your­self is the anti­ci­pa­tion of the gro­wing opti­mism of ETF of SEC.

  An thril­ling two fini­shes of the deve­lop­ment of Bit­co­in is what
  the very best cryp­to­cur­ren­cy. Yeah this has weathe­red vario­us users
  across the glo­be cryp­to­cur­ren­cy buy­ing and sel­ling.
  Appa­ren­tly histo­ry may repe­at pro­spects that any typi­cal stock exchan­ge
  plat­form for a lot. In the mean­ti­me Stac­k’s
  CEO Mat­thew Dibb thinks Bit­co­in and the den­se­ly popu­la­ted
  plat­form. MX impact are invo­lved amongst dif­fe­rent things becau­se of this the tra­ding
  of Bit­co­in. As much as almost 30 and ano­ther occa­sions custo­mers are dealing with
  the set down­si­de then. In one other situ­ation if pur­cha­ser
  set the restrict won’t take long to.

 4. Hi the­re! Do you know if they make any plu­gins to safe­gu­ard aga­inst hac­kers?
  I’m kin­da para­no­id abo­ut losing eve­ry­thing I’ve wor­ked hard on. Any tips?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.