Konkurs walentynkowy

Zapra­szam wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w Kon­kur­sie Walen­tyn­ko­wym. Wystar­czy odpo­wie­dzieć na zamiesz­czo­ne na face­bo­oku pyta­nia i 14.02.2019 zgło­sić się do biblio­te­ki. Kto pierw­szy ten lep­szy, a nagro­dy cze­ka­ją.