Wznowienie zajęć

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że Komi­tet Straj­ko­wy w ZSTiL w Pie­cho­wi­cach pod­jął decy­zję o zawie­sze­niu akcji straj­ko­wej z dniem 18 kwiet­nia 2019 r. W związ­ku z powyż­szym od dnia 24.04.2019 r. odby­wa­ły się będą w szko­le zaję­cia dydak­tycz­ne, wycho­waw­cze i opie­kuń­cze wg pla­nu.