Zakończenie roku klas maturalnych

Infor­mu­je­my, że w dniu 26.04.2019 r. o godzi­nie 10:30 na sali gim­na­stycz­nej odbę­dzie się uro­czy­ste zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go kla­sy matu­ral­nej. Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach galo­wych.