Konkurs poetycki

Biblio­te­ka Szkol­na i Dyrek­cja Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go nr III im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza we Wro­cła­wiu zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w V edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Poetyc­kie­go „O Zło­ty Kar­ton III LO”, ogło­szo­ne­go pod hasłem: „Cie­pło-zim­no”

Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do uczniów szkół śred­nich z tere­nu całej Pol­ski. Wier­sze moż­na prze­sy­łać do 31 stycz­nia 2020 r.

Prze­wi­dzia­ne jest uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie z wrę­cze­niem nagród i dyplo­mów w poło­wie mar­ca 2020 r., przy­jezd­nym lau­re­atom głów­nych miejsc zapew­nia­my noc­le­gi, a tak­że zapra­sza­my na warsz­ta­ty poetyc­kie z juro­ra­mi.

Wię­cej szcze­gó­łów w biblio­te­ce szkol­nej.