zbiórka dla bezdomnych zwierząt


Zapra­szam wszyst­kich do udzia­łu w ZBIÓR­CE DLA BEZ­DOM­NYCH ZWIE­RZĄT Z FUN­DA­CJI MON­DO CANE W JELE­NIEJ GÓRZE zor­ga­ni­zo­wa­ną w naszej szko­le w dniach 21.1006.12. 2019r.

Przy­da­dzą się :

  • kar­ma sucha i w pusz­kach dla psów i kotów
  • ryż, maka­ron, kasza
  • koce, ręcz­ni­ki, pościel, podusz­ki (nie z pie­rza)
  • obro­że, smy­cze, miski, kuwe­ty
  • zabaw­ki gumo­we lub sznur­ko­we

POMÓŻ­MY ZWIE­RZĘ­TOM PRZE­TRWAĆ TRUD­NY CZAS ZIMY. OTWÓRZ­MY NASZE SER­CA.