Domena zsem.pl

Infor­mu­je­my, że z dniem 23.10.2019 r. szko­ła rezy­gnu­je z dome­ny zsem.pl na rzecz innej funk­cjo­nu­ją­cej od wie­lu lat dome­ny zstil.pl. Wszyst­kie usłu­gi, stro­na WWW, adre­sy e‑mail itp. itd. będą z naszej stro­ny dzia­ła­ły tyl­ko i wyłącz­nie w dome­nie zstil.pl.