Nasi uczniowie w Kłodzku

Czte­ro­oso­bo­wa dru­ży­na uczniów naszej szko­ły z II i III kla­sy woj­sko­wej w dniach 1011 paź­dzier­ni­ka 2019 r. uczest­ni­czy­ła w III Zawo­dach Uży­tecz­no-Bojo­wych Klas Mun­du­ro­wych Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w Kłodz­ku. W skład dru­ży­ny wcho­dzi­li: Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Maciej Jabłoń­ski, Bar­tosz Bere­siń­ski i Michał Skow­roń­ski. Nasi ucznio­wie wśród dzie­się­ciu dru­żyn, wywal­czy­li pią­te miej­sce. W pierw­szym dniu zawo­dów na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju w Pola­ni­cy odby­ły się kon­ku­ren­cje: strze­lec­two, tere­no­znaw­stwo (poszu­ki­wa­nie skocz­ka spa­do­chro­no­we­go wg siat­ki UTM) i samo­obro­na. W dru­gim dniu, na tere­nie 22. Kar­pac­kie­go Bata­lio­nu Pie­cho­ty Gór­skiej w Kłodz­ku dru­ży­ny rywa­li­zo­wa­ły m. in. na woj­sko­wym torze prze­szkód, strzel­ni­cy gar­ni­zo­no­wej, w udzie­la­niu pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej, poko­ny­wa­niu prze­szko­dy wod­nej z uży­ciem tech­ni­ki lino­wej, rzu­cie gra­na­tem oraz ponow­nie w tere­no­znaw­stwie. Dru­ży­na otrzy­ma­ła dyplom uczest­nic­twa.