Mundurowi uczniowie na obozie w Bolesławcu

W dniach 2123 paź­dzier­ni­ka 2019 r., gru­pa 13 uczen­nic i uczniów z kla­sy woj­sko­wej i poli­cyj­nej uczest­ni­czy­ła w obo­zie woj­sko­wym w kosza­rach 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu. Obóz orga­ni­zo­wa­ny był przez Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62. Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” i wspo­mnia­ny pułk arty­le­rii. Ucznio­wie pod­da­ni zosta­li rygo­rom szko­le­nia woj­sko­we­go od pobud­ki (6:30) i zapra­wy poran­nej, do cap­strzy­ku (22:30). Zaję­cia pro­wa­dzi­li żoł­nie­rze z jed­nost­ki. Pod­czas obo­zu szko­li­li się m. in. z musz­try, regu­la­mi­nów woj­sko­wych, strze­la­nia, rzu­tu gra­na­tem (na cel­ność i odle­głość), poko­ny­wa­nia toru prze­szkód. W hali gim­na­stycz­nej żoł­nie­rze zapo­zna­wa­li z bojo­wym torem spraw­no­ścio­wym (BTS), któ­ry następ­nie ucznio­wie poko­ny­wa­li przy ich ase­ku­ra­cji. O godz. 20:00 wszy­scy masze­ro­wa­li na basen. Dzień szko­le­nio­wy koń­czył się solid­nym czysz­cze­niem butów, wysta­wie­niu ich na kory­tarz, toa­le­tą i gło­śną komen­dą: „Na kom­pa­nii cap­strzyk”. Na zakoń­cze­nie szko­le­nia, pod­czas uro­czy­ste­go szko­le­nia, wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Com­man­do” – st. chor. sztab. rez. Bog­dan Fjał­kow­ski za duże zaan­ga­żo­wa­nie i dobre wyni­ki w szko­le­niu wyróż­nił Mario­lę Salak i Domin­ka Zin­kie­wi­cza upo­min­ka­mi. Wszy­scy ucznio­wie otrzy­ma­li cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia szko­le­nia.