Wycieczka do Bogatyni

W listo­pa­dzie gru­pa uczniów z kla­sy I i III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go uczest­ni­czy­ła w wyciecz­ce zawo­do­znaw­czej do elek­trow­ni Turów w Boga­ty­ni. Wyciecz­ki tego typu orga­ni­zo­wa­ne są corocz­nie dla mło­dzie­ży z klas tech­ni­kum elek­trycz­ne­go. Ucznio­wie mogli zazna­jo­mić się z wytwa­rza­niem ener­gii elek­trycz­nej z paliw kopal­nych w jed­nej z naj­no­wo­cze­śniej­szych elek­trow­ni w Pol­sce. Pod­czas trzy­go­dzin­ne­go zwie­dza­nia zakła­du ener­ge­tycz­ne­go moż­na było poznać  cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny — od skła­do­wa­nia, mie­le­nia i spa­la­nia węgla bru­nat­ne­go, poprzez zamia­ny wody na parę napę­dza­ją­cą tur­bi­ny gene­ra­to­rów, do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej w gene­ra­to­rze i jego prze­sy­łu linia­mi wyso­kie­go napię­cia do Kra­jo­wej Sie­ci Elek­tro­ener­ge­tycz­nej.