wyjazd Studyjny do wrocławia

W poło­wie listo­pa­da byli­śmy na wyciecz­ce we Wro­cła­wiu, gdzie odwie­dzi­li­śmy IBM. Wyjazd odbył się w ramach pro­jek­tu unij­ne­go “Wspar­cie na zawo­do­wym starcie”. 

Przy­je­cha­li­śmy tro­chę za szyb­ko, dla­te­go musie­li­śmy chwi­lę pocze­kać, by wpu­ści­li nas na teren IBM‑a. Na wej­ściu musie­li­śmy przejść reje­stra­cję. Każ­dy z nas musiał oka­zać doku­ment ze zdję­ciem, dowód lub legi­ty­ma­cję, a następ­nie dosta­li­śmy iden­ty­fi­ka­tor. Reje­stra­cja trwa­ła kil­ka­na­ście minut. Takie mają pro­ce­du­ry bezpieczeństwa.

Potem odby­ło się spo­tka­nie w cza­sie, któ­re­go pano­wie Rado­sław Burak, Sub­ject Mat­ter Expert, i pan Jaro­sław Jac­kow­ski, Exter­nal Rela­tions Leader, mie­li dla nas przy­go­to­wa­ną pre­zen­ta­cję na temat fir­my. Pano­wie opo­wie­dzie­li nam o histo­rii IBM‑a i jego obec­nej dzia­łal­no­ści, o tym jak się w fir­mie pra­cu­je, jakie są moż­li­wo­ści roz­wo­ju pra­cow­ni­ka. Następ­nie zosta­li­śmy opro­wa­dze­ni po biu­rach. Ponie­waż był pią­tek, wie­lu pra­cow­ni­ków pra­co­wa­ło zdal­nie z domu.

Pre­zen­ta­cja była cie­ka­wa i z IBM‑a wyszli­śmy zadowoleni.

Po spo­tka­niu uda­li­śmy się na obiad do restau­ra­cji “Set­ka”. Ponie­waż w IBM-ie nie moż­na było robić zdjęć, takie mają pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa, jedy­ne zdję­cie jakie mamy z wyjaz­du, to zdję­cie z restauracji.

IMG_20191115_121051917

Zdję­cie 11