Spotkanie w BWA.

18 listo­pa­da uczest­ni­czy­li­śmy (z gru­pą uczniów z pro­fi­lu “e‑sport z pro­jek­to­wa­niem i pro­gra­mo­wa­niem gier) w Gale­rii BWA w Jele­niej Górze na wykła­dzie “sztu­ka sztucz­nej inte­li­gen­cji”. Spo­tka­nie było bar­dzo pasjo­nu­ją­ce. Poru­sza­ło ono temat wpły­wu sztucz­nej inte­li­gen­cji na nasze przy­szłe życie. Roz­ma­wia­li­śmy o samo­cho­dach auto­no­micz­nych, o inte­li­gent­nych domach i wie­lu pro­ble­mach wywo­ła­nych przez sztucz­ną inte­li­gen­cję, któ­re ludz­kość będzie musia­ła roz­wią­zać w przy­szło­ści. Pro­wa­dzą­cy Pan Wie­sław Bart­kow­ski oka­zał się nie­zwy­kle cie­ka­wym czło­wie­kiem. Jego wykła­dy moż­na obej­rzeć na YouTu­be. War­to !! Po spo­tka­niu może­my stwier­dzić jed­no — było ono za krót­kie.

Zdję­cia ze spo­tka­nia moż­na obej­rzeć na stro­nie Gale­rii BWA oraz na blo­gu Gra w sztu­kę.