Wycieczka do Drezna

Dnia 4 grud­nia br. 45 uczniów naszej szko­ły wyje­cha­ło na wyciecz­kę szkol­ną do Dre­zna.

W cza­sie cało­dzien­ne­go zwie­dza­nia Sta­re­go Mia­sta mie­li­śmy oka­zję poznać Zwin­ger – zespół pała­co­wy, wznie­sio­ny na pole­ce­nie saskie­go księ­cia i jed­no­cze­śnie kró­la Pol­ski — Augu­sta II Moc­ne­go. Tu znaj­du­je się Gale­ria Malar­ska Daw­nych Mistrzów z dzie­ła­mi m. in. Tycja­na, Ruben­sa, Cana­let­to i Rafa­ela San­ti. Widzie­li­śmy Ope­rę Sem­pe­ra, Zamek – daw­ną sie­dzi­bę Wet­ti­nów, Kate­drę Hof­kir­che – naj­więk­szy sak­soń­ski kościół kato­lic­ki oraz znaj­du­ją­cy się nie­opo­dal Orszak Ksią­żę­cy — arcy­dzie­ło malar­stwa ścien­ne­go, prze­nie­sio­ne­go na 25000 pły­tek z por­ce­la­ny miśnień­skiej, przed­sta­wia­ją­ce kolej­nych wład­ców Sak­so­nii z dyna­stii Wet­ty­nów. Dotar­li­śmy na Neu­markt, gdzie wzno­si się monu­men­tal­ny Kościół Marii Pan­ny Frau­en­kir­che, pomnik Mar­ci­na Lutra, Muzeum Komu­ni­ka­cji, a tak­że dzie­siąt­ki kamie­nic o zdob­nych fasa­dach. Odwie­dzi­li­śmy tak­że Muzeum Higie­ny.
Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem naszej wyciecz­ki była wizy­ta na naj­star­szym w Niem­czech jar­mar­ku bożo­na­ro­dze­nio­wym Weih­nacht­smarkt. Drez­deń­ski jar­mark jest tu nazy­wa­ny Strie­zel­markt (Strie­zel, czy­li struc­la z baka­lia­mi, to tra­dy­cyj­ny sak­soń­ski wypiek świą­tecz­ny — tzw. Dresd­ner Chri­st­stol­len). Strie­zel­markt to wizy­tów­ka Dre­zna. Nie zabra­kło na nim stra­ga­nów ofe­ru­ją­cych ozdo­by świą­tecz­ne, lokal­nych spe­cja­łów kuli­nar­nych i ręko­dzie­ła. Jar­mar­ko­wi towa­rzy­szy­ły róż­ne­go rodza­ju wystę­py arty­stycz­ne połą­czo­ne z śpie­wem kolęd oraz pre­zen­ta­cją szo­pek bożo­na­ro­dze­nio­wych.

Świą­tecz­na atmos­fe­ra wszyst­kim się udzie­li­ła i po zaku­pie­niu drob­nych pamią­tek trud­no było wra­cać do domu, tym bar­dziej, że zarów­no humo­ry jak i aura bar­dzo nam dopi­sa­ły.