Dary powędrowały do potrzebujących braci mniejszych

06 grud­nia 2019r. zakoń­czy­li­śmy akcję zbiór­ki darów na rzecz Jele­nio­gór­skie­go  Wolon­ta­ria­tu dla Zwie­rząt Mon­do Cane. Fun­da­cja ta zaj­mu­je się poszu­ki­wa­niem domów sta­łych i tym­cza­so­wych dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych zwie­rząt, któ­re zanim się zna­la­zły pod jej opie­ką wie­le wycierpiało.

Akcja pro­wa­dzo­na jest w naszej szko­le od kil­ku lat i nie pozo­sta­je bez echa.

Dzię­ki hoj­no­ści uczniów, rodzi­ców, nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków szko­ły uda­ło się zebrać kar­mę, koł­dry, koce, ręcz­ni­ki, smy­cze, ple­dy, itp.

Po odbiór darów wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi przy­je­chał Basti – mło­dy pies, któ­re­go już nie było­by z nami, gdy­by nie ludzie wiel­kie­go serca.

Pamię­taj­my, że my – ludzie jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za to, co oswo­ili­śmy. (A.Saint-Exupery)