Wycieczka do KMP w Jeleniej Górze

W śro­dę, 15.01.2020r ucznio­wie kla­sy poli­cyj­nej naszej szko­ły byli na wyciecz­ce w Komen­dzie Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Mie­li oka­zję zoba­czyć z bli­ska jak wyglą­da pra­ca poli­cjan­tów. Mło­dzi ludzie obej­rze­li pomiesz­cze­nia gdzie pra­cu­ją mun­du­ro­wi, w tym sta­no­wi­sko kie­ro­wa­nia oraz sprzęt wyko­rzy­sty­wa­ny w codzien­nej służ­bie. Zapo­zna­li się tak­że z rodza­ja­mi środ­ków przy­mu­su bez­po­śred­nie­go, bro­ni będą­cej na wypo­sa­że­niu indy­wi­du­al­nym poli­cjan­tów i na sta­nie jed­nost­ki. Każ­dy mógł przy­mie­rzyć kami­zel­kę, ochra­nia­cze i hełm kulo­od­por­ny. Dodat­ko­wą atrak­cją było spo­tka­nie z asp. Andrzej Moraw­skim i jego psem służ­bo­wym — Cairo. Słu­cha­cze zosta­li rów­nież poin­for­mo­wa­ni o warun­kach rekru­ta­cji do poli­cji.