losowanie drugiej rundy eliminacji online

W obec­no­ści uczniów doko­na­li­śmy loso­wa­nia dru­giej run­dy eli­mi­na­cji onli­ne. Mecze roz­gry­wa­my na ser­we­rach espor­tal w dniu 05.02.2020 r. Do tur­nie­ju LAN prze­cho­dzą zwy­cięz­cy meczy BO3 w gru­pie “ZSTiL + absol­went” oraz zwy­cięz­ca (fina­łu) gru­py “Inne”. Jeśli mecze w gru­pie “Inne” pój­dą spraw­nie i będzie chęć roze­gra­nia jesz­cze dzi­siaj meczu o pierw­sze miej­sce to pro­szę bar­dzo, jeśli nie to ter­min tego meczu to 06.02.2020 r o godzi­nie 18:00.

Loso­wa­nie w gru­pie “Inne”:

  • iBUYP1WO vs mucho­lot — godzi­na 18:00
  • Sos Czo­sko­wy vs Fal­ling Cha­ins — godzi­na 18:00

Jak widzi­my dru­ży­na iBUYP1WO będzie mia­ła oka­zję do rewan­żu 🙂

Loso­wa­nie w gru­pie “ZSTiL + absol­went”:

  • Ace­Pa­ja­ce vs Eme­ry­ci — godzi­na 18:00
  • @kanciapa vs T ☆Elo­Si­lve­ro☆ — godzi­na 18:00
  • Eki­pa vs Record skocz­ni — godzi­na 18:00

Rów­nież i w gru­pie “ZSTiL + absol­went” dru­ży­na @kanciapa będzie mia­ła oka­zję do rewan­żu.

Pro­szę dzi­siaj z uwa­gi na mecze BO3 ogar­nąć swo­je dru­ży­ny punk­tu­al­nie na 18:00.