Koniec eliminacji online — CS:GO

Póź­no już, a więc w skró­cie. Na fina­ły LAN z gry CS:GO na pod­sta­wie roze­gra­nych eli­mi­na­cji awan­su­ją dru­ży­ny:

  • z gru­py “Inne” — Mucho­lot (poko­nu­jąc w fina­le dru­ży­nę Sos Czo­sko­wy) — 16:10, 16:7.
  • z gru­py “ZSTiL+absolwent” — Eme­ry­ci (16:8, 16:3), ☆Elo­Si­lve­ro☆ (16:8, wo) oraz Eki­pa (16:10, 16:12).

W dniu 06.02.2020 r. o godzi­nie 12:30 chciał­bym doko­nać loso­wa­nia grup na eli­mi­na­cje w CS:GO oraz LOL’a. Po 4 dru­ży­ny z obu gier zagra­ją je w śro­dę (dra­bin­ką podwój­nej eli­mi­na­cji), a po 4 pozo­sta­łe w czwar­tek. W pią­tek pół­fi­na­ły i fina­ły. Jeśli jakaś dru­ży­na ma pre­fe­ren­cje, że woli jeden z tych dni to do 12:30 dnia 06.02.2020 r. cze­kam na info na moim e‑mailu. Jeśli nie będzie suge­stii to będzie tak jak się wylo­su­je. Wię­cej o tur­nie­ju LAN bli­żej week­en­du.