Losowanie grup na finały LAN

CS:GO:

Gru­pa 1 — eli­mi­na­cje śro­da 12.02.2020 r.

 • Dru­ży­na A: Eme­ry­ci (ZSTiL + absolwent) 
 • Dru­ży­na B: Pafełki.pro (SP)
 • Dru­ży­na C: Eki­pa (ZSTiL + absolwent) 
 • Dru­ży­na D: FsT (SP)

Gru­pa 2 — eli­mi­na­cje czwar­tek 13.02.2020 r. 

 • Dru­ży­na A: Mucho­lot (Inne)
 • Dru­ży­na B: −273.15 °C (Inne)
 • Dru­ży­na C: ☆Elo­Si­lve­ro☆ (ZSTiL + absolwent) 
 • Dru­ży­na D: Bon­czi Team SP

LOL:

Gru­pa 1 — eli­mi­na­cje śro­da 12.02.2020 r. 

 1. Dru­ży­na A: kan­cia­pa gaming (ZSTiL + absolwent) 
 2. Dru­ży­na B: Pink Devs (Inne)
 3. Dru­ży­na C: Pisto­le­cia­rze (ZSTiL + absolwent)
 4. Dru­ży­na D: Gbs team (SP)

Gru­pa 2 — eli­mi­na­cje czwar­tek 13.02.2020 r. 

 1. Dru­ży­na A: My z westa (ZSTiL + absolwent) 
 2. Dru­ży­na B: Exfo­xGa­ming (SP)
 3. Dru­ży­na C: The Bills (ZSTiL + absolwent) 
 4. Dru­ży­na D: Team Con­fu­sion Gaming (Inne)

Eli­mi­na­cje w gru­pach zagra­my tak jak w poprzed­nich latach — dra­bin­ką podwój­nej eli­mi­na­cji. Każ­de­go dnia mecze zaczy­na­my o 8:00 więc dru­ży­ny gra­ją­ce jako pierw­sze pro­szo­ne są o przy­by­cie już od 7:30 aby punk­tu­al­nie o 8:00 zacząć roz­gryw­kę. Dru­ży­ny, któ­re zagra­ją jako pierw­sze w śro­dę z obu gier (Dru­ży­na A + Dru­ży­na B) mogą już we wto­rek do połu­dnia przy­je­chać i skon­fi­gu­ro­wać sobie kom­pu­te­ry żeby we wspo­mnia­ną śro­dę już mieć to “z gło­wy” i nie robić tego na ostat­nią chwilę. 

Wszyst­kie dru­ży­ny gra­ją­ce w póź­niej­szych godzi­nach są pro­szo­ne o obec­ność 45 minut wcze­śniej gdy­by zaist­nia­ła moż­li­wość przy­śpie­sze­nia roz­gryw­ki (np. nie­obec­ność innej dru­ży­ny i wal­ko­wer itp.) 

Każ­dy gracz zobo­wią­za­ny jest do posia­da­nia swo­jej mysz­ki, pod­kład­ki, kla­wia­tu­ry, słu­cha­wek i mikro­fo­nu wraz z posia­da­ny­mi przej­ściów­ka­mi, żeby nie było pro­ble­mu z pod­pię­ciem do naszych kom­pu­te­rów. Con­fig też war­to mieć, zawsze to będzie szybciej.

Każ­da dru­ży­na dosta­nie suma­rycz­nie 15 minut cza­su na pod­łą­cze­nie się i roz­grzew­kę. Jeśli pod­łą­cze­nie zaj­mie Wam 10 minut to 5 zosta­nie na roz­grzew­kę. War­to to prze­ćwi­czyć w domu i upew­nić się, że macie wszyst­ko co potrzeb­ne ze sobą.

Zapra­szam naszych uczniów do pomo­cy w usta­wia­niu, kon­fi­gu­ro­wa­niu kom­pu­te­rów w ponie­dzia­łek i wto­rek od 9:00 do 14:00 oraz oso­by chęt­ne do prze­te­sto­wa­nia czy nie ma pro­ble­mów z CS:GO + LOL, żeby ewen­tu­al­ne pro­ble­my jesz­cze przed tur­nie­jem móc zweryfikować/poprawić.

Tur­niej roz­gry­wa­my jak co roku w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych (za par­kin­giem daw­ne­go zakła­du “Karel­ma” — uli­ca Prze­my­sło­wa 11 lub ina­czej obok ostat­nie­go budyn­ku na uli­cy Jaśmi­no­wej). To jest 200300 metrów od przy­stan­ku MZK/PKP.