ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH

Według cere­mo­nia­łu woj­sko­­wo-poli­­cy­j­ne­­go odby­ła się 5 lute­go br. nie­co­dzien­na uro­czy­stość w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych. 29 uczen­nic i uczniów w gra­na­to­wych i zie­lo­nych mun­du­rach skła­da­ło ślu­bo­wa­nie w asy­ście pocz­tu sztan­da­ro­we­go Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Po kil­ku­let­niej prze­rwie w tej pod­nio­słej uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­ły lice­alist­ki — uczen­ni­ce kla­sy o pro­fi­lu poli­cyj­nym. Ślu­bo­wa­nie roz­po­czę­ło się od mel­dun­ku komen­dan­to­wi woje­wódz­kie­mu Poli­cji we Wro­cła­wiu — Panu nad­in­spek­to­ro­wi Toma­szo­wi Tra­wiń­skie­mu i Pani dyrek­tor ZSTiL — Doro­cie Sob­czyń­skiej. Na uro­czy­stość przy­by­li: komen­dant Poli­cji w Jele­niej Górze — Pan mł. inspek­tor Bogu­mił Kotow­ski, sta­ro­sta powia­to­wy — Pan Krzysz­tof Wiśniew­ski, dyrek­tor Wydzia­łu Oświa­ty Sta­ro­stwa — Pan Syl­we­ster Urbań­ski, przed­sta­wi­cie­le Związ­ku Żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go: Pan płk w st. spocz. Edward Basa­ły­go, Pan mjr w st. spocz. Kazi­mierz Kopa­niarz, Związ­ku Kom­ba­tan­tów — uczest­nik walk z nie­miec­kim oku­pan­tem — Pan por. w st. spocz. Wacław Bajer. Licz­nie sta­wi­li się rów­nież rodzi­ce uczniów skła­da­ją­cych ślu­bo­wa­nie. Goście zło­ży­li uczniom gra­tu­la­cje i życze­nia suk­ce­sów w nauce. Dyrek­tor ZSTiL przed­sta­wi­ła dotych­cza­so­wy doro­bek klas mun­du­ro­wych. Lice­ali­ści z kla­sy o pro­fi­lu ratow­nic­twa medycz­ne­go poka­za­li umie­jęt­no­ści naby­te pod­czas zajęć z języ­ka migo­we­go. Na zakoń­cze­nie, mun­du­ro­wi ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li swo­je wyszko­le­nie z musz­try i w trzech kolum­nach, przy dźwię­kach “War­sza­wian­ki” prze­ma­sze­ro­wa­li kro­kiem defiladowym.

Mate­riał wideo z TV DAMI.