Turniej gier — rozpiska

Roz­pi­ska meczy wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Śro­da — 12 luty 2020 — mecze BO1:

8:00 — Eme­ry­ci vs Pafełki.pro
9:15 — Eki­pa vs FsT
10:30 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:15
11:45 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:15
13:00 — prze­gra­ny z 10:30 vs wygra­ny z 11:45

8:00 — kan­cia­pa gaming vs Pink Devs
9:15 — Pisto­le­cia­rze vs Gbs team
10:30 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:15
11:45 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:15
13:00 — prze­gra­ny z 10:30 vs wygra­ny z 11:45

Czwar­tek — 13 luty 2020 — mecze BO1:

8:00 — Mucho­lot vs −273.15 °C
9:15 — ☆Elo­Si­lve­ro☆ vs Bon­czi Team
10:30 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:15
11:45 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:15
13:00 — prze­gra­ny z 10:30 vs wygra­ny z 11:45

8:00 — My z westa vs Exfo­xGa­ming
9:15 — The Bills vs Team Con­fu­sion Gaming
10:30 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:15
11:45 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:15
13:00 — prze­gra­ny z 10:30 vs wygra­ny z 11:45

Na dru­ży­ny zaczy­na­ją­ce swo­je mecze o 8:00 cze­ka­my na miej­scu od 7:30. Jak­by ktoś nie wie­dział gdzie gra­my to tutaj. Trze­ba przejść do koń­ca cały par­king.

Awan­su­ją dalej po dwie dru­ży­ny, któ­re osią­gną dwa zwy­cię­stwa. Dru­ży­ny z dwo­ma prze­gra­ny­mi odpa­da­ją. Poka­zu­je to dra­bin­ka podwój­nej eli­mi­na­cji opu­bli­ko­wa­na w poprzed­nim wpi­sie.

Jeśli nie natra­fi­my na duże pro­ble­my przez pierw­sze dwa dni to pół­fi­na­ły w pią­tek spró­bu­je­my zagrać w sys­te­mie BO3 i finał BO3. Jeśli będą pro­ble­my i opóź­nie­nia to pół­fi­na­ły BO1 i dopie­ro finał BO3.

Nagro­dy są prze­wi­dzia­ne dla pierw­szych dwóch miejsc. Za pierw­sze miej­sce w CSa i LOLa dla każ­de­go gra­cza kla­wia­tu­ra mecha­nicz­na pod­świe­tla­na Marvo, za dru­gie miej­sce gło­śni­ki kom­pu­te­ro­we Marvo.

Piąt­ko­we pół­fi­na­ły będą wyglą­da­ły nastę­pu­ją­co:

  1. zwy­cięz­ca meczu z 10:30 ze śro­dy vs zwy­cięz­ca meczu z 13:00 w czwar­tek.
  2. zwy­cięz­ca meczu z 10:30 w czwar­tek vs zwy­cięz­ca meczu z 13:00 w śro­dę.

Przez cały czas trwa­nia tur­nie­ju będzie moż­li­wość drob­nej kon­sump­cji. Zaku­pi­li­śmy dla Was cia­stecz­ka, palusz­ki, her­ba­tę (jest czaj­nik i ter­mo­sy), soki, her­ba­tę, cukier, jakiś chle­bek, pasz­te­ty itp.