Sukces uczennicy kl. IV T

Miło mi poin­for­mo­wać, że dnia 13 lute­go 2020 roku o godzi­nie 17.00 odby­ła się uro­czy­sta gala V edy­cji Kon­kur­su Jed­ne­go Wier­sza „Zako­chaj się w…”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Książ­ni­cę Kar­ko­no­ską. Nagro­dy, któ­ry­mi były zapro­sze­nia na uro­czy­stą kola­cję lub słod­ki poczę­stu­nek dla 2 osób, zosta­ły ufun­do­wa­ne przez jele­nio­gór­skich restau­ra­to­rów i hote­la­rzy. Dodat­ko­wo lau­re­aci otrzy­ma­li książ­ki oraz moż­li­wość publi­ka­cji swo­ich utwo­rów w Jele­nio­gór­skiej Biblio­te­ce Cyfro­wej. Nasza uczen­ni­ca Maja Lisic­ka otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie.
Oto wiersz lau­re­at­ki:

„Algo­rytm”

Nikt nie nauczył nas kochać
Nikt nie dał nam instruk­cji
Nikt nie powie­dział ile trwa ide­al­ny uścisk
Sami wyli­cza­my odpo­wied­ni algo­rytm
Nikt nam nie uświa­do­mił czy ide­al­ny poca­łu­nek to ten jeden, a dłu­gi?
Czy może pięć małych, deli­kat­nych cału­sów?
Nikt nie poka­zał nam jak napraw­dę bole­sna jest miłość
I jak nie­bez­piecz­nie jest kochać…