MiĘdzyszkolna Liga League of Legends

Nasze dwie dru­ży­ny szkol­ne League of Legends (The Bills oraz The pistol) bio­rą udział w “małej lidze” roz­gry­wek orga­ni­zo­wa­nej przez Pana Mar­ci­na Koła­cza i por­tal ieti.pl. Aktu­al­nie jeste­śmy (po dwóch kolej­kach meczy w lidze) — peł­ne wyni­ki i tabe­la jest dostęp­na tutaj. Kanał YT z roze­gra­ny­mi mecza­mi dostęp­ny jest tutaj. Życzy­my powo­dze­nia naszym uczniom i trzy­ma­my kciu­ki za zwy­cię­stwa w kolej­nych meczach.