Szkolenie online firmy vulcan

Infor­mu­je­my, że w dniu 9 czerw­ca 2020 r. o godz. 14:00 Fir­ma VUL­CAN orga­ni­zu­je pokaz onli­ne dla rodziców/kandydatów odno­śnie rekru­ta­cji do szkół ponadpodstawowych.

Link do wyda­rze­nia lub moż­li­we prze­kie­ro­wa­nie po klik­nię­ciu na poniż­szy baner: