Procedury bezpieczeństwa

Publi­ku­je­my pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa w naszej szko­le w związ­ku z trwa­ją­cą epi­de­mią SARS-COV2.

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z nimi — tutaj.