List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Publi­ku­je­my list Dol­no­ślą­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty adre­so­wa­ny do rodzi­ców.

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z nim.