Komputery z projektu “zdalna szkoła”

W dniu 15 wrze­śnia Sta­ro­sta Jele­nio­gór­ski Krzysz­tof Wiśniew­ski wraz z Człon­kiem Zarzą­du Artu­rem Smo­lar­kiem oraz dyrek­to­rem Wydzia­łu Oświa­ty i Zdro­wia Syl­we­strem Urbań­skim, prze­ka­za­li dyrek­to­rom szkół pod­le­głych powia­to­wi 30 kom­pu­te­rów przenośnych/laptopów wraz z opro­gra­mo­wa­niem i akce­so­ria­mi, zaku­pio­nych w ramach otrzy­ma­ne­go gran­tu na kwo­tę 60 000 zł z pro­jek­tu “Zdal­na Szko­ła” na potrze­by naucza­nia on-line. Nowo­cze­sny sprzęt decy­zją Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go Krzysz­to­fa Wiśniew­skie­go został prze­ka­za­ny do szkół pod­le­głych powia­to­wi tj.:

✅18 kom­pu­te­rów tra­fi­ło do Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach

✅12 kom­pu­te­rów do Szko­ła Mistrzo­stwa Spor­to­we­go Szklar­ska Porę­ba.

Przy­po­mnij­my, że prze­zna­czo­no na ten pro­jekt 186 milio­nów zło­tych Pro­jekt jest odpo­wie­dzią na obec­ną sytu­ację szkol­nic­twa, zwią­za­ną z wpro­wa­dze­niem na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii, spo­wo­do­wa­nym zaka­że­nia­mi koro­na­wi­ru­sem. Zamknię­cie pla­có­wek oświa­to­wych na wie­le tygo­dni wymu­si­ło nowe stan­dar­dy pro­wa­dze­nia zajęć edu­ka­cyj­nych. Dzia­ła­nie jest finan­so­wa­ne ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Pol­ska Cyfro­wa na lata 20142020.