Nauczanie Hybrydowe

Zgod­nie z decy­zją Pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go z dniem 17.10.2020 r. szko­ły znaj­du­ją­ce się w stre­fie żół­tej (aktu­al­nie nasza szko­ła), prze­cho­dzą na for­mę naucza­nia hybry­do­we­go pole­ga­ją­ca na tym, że część klas w danym tygo­dniu będzie odby­wa­ła zaję­cia zdal­nie, a część zaję­cia w budyn­ku szko­ły. Wszyst­kie zaję­cia zarów­no te zdal­nie jak i te w budyn­ku szko­ły odby­wa­ją się wg. aktu­al­ne­go pla­nu lek­cji z uwzględ­nie­niem ewen­tu­al­nych zastępstw.

Zaję­cia w sys­te­mie hybry­do­wym będą się odby­wa­ły do odwo­ła­nia.

Pro­si­my uczniów i rodzi­ców do bie­żą­ce­go śle­dze­nia publi­ko­wa­nych infor­ma­cji na stro­nie szko­ły oraz w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym.

HAR­MO­NO­GRAM