Nauczanie zdalne

Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją MEN w okre­sie od 24.10.2020 do 08.11.2020 r. w szko­le pro­wa­dzo­ne będzie naucza­nie w try­bie zdal­nym. Wszel­kie infor­ma­cje o dal­szych zmia­nach zamiesz­cza­ne będą na stro­nie szko­ły oraz w dzien­ni­ku elektronicznym.