Zajęcia zdalne

Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją MEN zaję­cia w try­bie zdal­nym reali­zo­wa­ne będą do 29.11.2020 r. Wszel­kie infor­ma­cje o dal­szych zmia­nach zamiesz­cza­ne będą na bieżąco.