NPRC — klasa II G

kl. II G w ramach Ogól­no­pol­skie­go Dnia Gło­śne­go Czy­ta­nia reali­zo­wa­ła pro­jekt gło­śne­go czy­ta­nia na prze­rwach. Na każ­dej prze­rwie ucznio­wie czy­ta­li frag­men­ty swo­ich ulu­bio­nych ksią­żek. Zain­te­re­so­wa­na mło­dzież zebra­ła się na kory­ta­rzu  po to, aby posłu­chać czy­ta­ją­cych. Wyko­rzy­sta­ne pozy­cje z księ­go­zbio­ru biblio­te­ki szkol­nej: A. Sap­kow­ski Ostat­nie życze­nie, Geo­r­ge R.R. Mar­tin Gra o tron, L.A. Casey Bra­cia Sla­ter. Domi­nic, D. Tera­kow­ska poczwar­ka, C.J. Dau­gher­ty Wybra­ni, B. Rosiek Pamięt­nik narkomanki.

Jedna myśl w temacie “NPRC — klasa II G”

Możliwość komentowania jest wyłączona.