NPRC — klasa II LO

kl. II LO reali­zo­wa­ła pro­jekt pla­stycz­no — lite­rac­ki „Nasze ulu­bio­ne posta­cie lite­rac­kie”. Ucznio­wie w róż­no­rod­ny spo­sób przed­sta­wi­li boha­te­rów lite­rac­kich, któ­rzy zapa­dli im w pamięć. Na rysun­kach poja­wi­ły się posta­cie Harry’ego Pot­te­ra z ksią­żek J.K Row­ling, Gwen­do­lyn She­pherd i Gide­on de Vil­liers z „Try­lo­gii cza­su” autor­stwa Ker­stin Gier czy boha­te­ro­wie cyklu o Wiedź­mi­nie Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Pra­ce uzu­peł­nio­ne były ulu­bio­ny­mi cyta­ta­mi z książ­ki, frag­men­ta­mi lub opi­sa­mi postaci.

Pro­jekt kla­sy moż­na obej­rzeć tutaj

Jedna myśl w temacie “NPRC — klasa II LO

Możliwość komentowania jest wyłączona.