NPRC — klasa III T

kl. III T reali­zo­wa­ła pro­jekt „O obec­no­ści wikin­gów w Pol­sce”. Wikin­go­wie i ich wypra­wy sta­ły się w popkul­tu­rze tema­tem cie­szą­cym się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem. Na fali fascy­na­cji i róż­nych prze­sła­nek two­rzo­no teo­rie, według któ­rych Pola­cy mają pocho­dzić od wojow­ni­ków pół­no­cy. Na pyta­nie: Wikin­go­wie w Pol­sce, mit czy rze­czy­wi­stość? W swo­jej pre­zen­ta­cji udzie­li­li odpo­wie­dzi ucznio­wie kl. III T. Wyko­rzy­sta­li do tego pozy­cje z księ­go­zbio­ru biblio­te­ki szkol­nej: N. Gaiman Mito­lo­gia nor­dyc­ka, P. Line Wikin­go­wie Wojow­ni­cy Północy.

Pro­jekt kla­sy moż­na obej­rzeć tutaj

Jedna myśl w temacie “NPRC — klasa III T”

Możliwość komentowania jest wyłączona.