NPRC — klasa IV T

kl. IV T reali­zo­wa­ła pro­jekt „Lek­tu­ry naszych rodzi­ców”. Pole­gał on na prze­pro­wa­dze­niu wywia­dów z rodzi­ca­mi oraz udo­ku­men­to­wa­niu ich w posta­ci pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej. Oka­za­ło się, że wśród rodzi­ców naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się książ­ki, któ­re i w naszym księ­go­zbio­rze biblio­te­ki szkol­nej moż­na zna­leźć, a mia­no­wi­cie: „Chło­pów” W.S Rey­mon­ta, „Wese­le” S. Wyspiań­skie­go, „Ludzi bez­dom­nych” S. Żerom­skie­go, „Pana Tade­usza” A. Mic­kie­wi­cza, „Lal­kę” B. Pru­sa czy „Potop” H. Sienkiewicza.

Pro­jekt kla­sy moż­na obej­rzeć tutaj

Jedna myśl w temacie “NPRC — klasa IV T”

Możliwość komentowania jest wyłączona.